• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Bản khai cá nhân dành cho gia đình có người tham gia kháng chiến

Bản khai cá nhân dành cho gia đình có người tham gia kháng chiến

Bản khai cá nhân là biểu mẫu được cá nhân lập ra để khai các thông về bản thân cũng như các thông tin về gia đình có người tham gia kháng chiến. Trong bản khai, cá nhân cần nêu rõ thông tin bản thân, thời gian nhập ngũ, tình trạng sức khỏe của bản thân và các thành viên khác nếu có ảnh hưởng của chiến tranh... Mời mọi người tham khảo mẫu đơn bên dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------


BẢN KHAI CÁ NHÂN

1. Người tham gia kháng chiến:

- Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..................................................

- Nguyên quán:...............................................................................................................

- Trú quán:......................................................................................................................

- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ….......

- Thời gian ở chiến trường: từ ngày ... tháng … năm .… đến ngày … tháng … năm ...

- Địa bàn hoạt động: .....................................................................................................

Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay:.....................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:

Họ và tênNăm sinhLoại dị dạng, dị tậtDị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao độngDị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động
Suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạtKhông còn khả năng tự lực trong sinh hoạt
      
      
      

................., ngày...tháng....năm.....
 
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi mẫu bản khai cá nhân

1. Người tham gia kháng chiến:

- Họ và tên: ................................................. Năm sinh:............................ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người khai.

- Nguyên quán: ghi rõ tên quê hương của người đó.

- Trú quán: ghi cụ thể địa chỉ nơi người khai đang sinh sống.

- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ….......ghi rõ ngày tháng năm nhập ngũ hoặc tham chiến của người đó.

- Thời gian ở chiến trường: từ ngày ... tháng … năm .… đến ngày … tháng … năm .......ghi thời gian bắt đầu tham gia kháng chiến đến ngày kết thúc kháng chiến.

- Địa bàn hoạt động: .................................................................. ghi tên địa bàn hoạt động của người khai trong thời kì tham gia kháng chiến.

Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay: ghi chi tiết tình hình thương tật và sức khỏe hiện nay của người đó.

2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến: ghi đầy đủ Họ và tên các người con bị ảnh hưởng do chiến tranh ở cột đầu tiên, Năm sinh ở cột thứ hai, Loại dị dạng, dị vật ở cột ba, ở chỗ Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động thì đánh dấu tương ứng vào hai cột được chia bên dưới là Suy giàm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt.

- Người khai ghi ngày tháng năm, ký và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn