• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, công tác

Cách ghi bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, công tác

Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo là mẫu bản cam kết về việc tham gia tập huấn bồi dưỡng hội thảo của giảng viên, giáo viên. Trong mẫu, người làm đơn cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, những điều cam kết thực hiện nghĩa vụ... sau đó gửi lên Hiệu trưởng trường để xác nhận. Mời các ban tham khảo mẫu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC

TẠI…………………………

                                                 Kính gửi: - Ban Giám hiệu;

- Phòng Hành chính – Tổ chức;

                                                                - Phòng Quản trị Nhân sự.


Tôi tên: .........................................................................................sinh ngày:............................... 

Số CMND hoặc hộ chiếu: ..............................................................................................................

Chức danh/Chức vụ: .....................................................................................................................

Đơn vị: ........................................................................................................................................

Thời gian công tác: .............................................. đến nay

Được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số................................................................

Ngày ......................... của Hiệu trưởng Trường ............................về việc .......................................

Theo nguồn kinh phí: ....................................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi tập huấn, bồi dưỡng ở ............................. như sau:

             1. Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học của khóa bồi dưỡng.  

              2. Tham gia lớp học nghiêm túc, dự kiểm tra đầy đủ các đợt kiểm tra giữa và cuối khóa (nếu có).

              3. Phấn đấu học tập để hoàn thành khóa bồi dưỡng đúng thời hạn và đạt kết quả .................

              4. Sau khi được bồi dưỡng sẽ phát huy và vận dụng năng lực, kiến thức và kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng vào trong công việc.

              5. Gửi kết quả kiểm tra cuối khóa hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng về Phòng Quản trị Nhân sự.

              6. Nếu tự ý bỏ học khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí học tập, trợ cấp và các khoản chi phí khác trong quá trình tham gia bồi dưỡng.

              7. Trường hợp kết thúc khóa bồi dưỡng nhưng kết quả kiểm tra không đạt thì tự túc các khoản chi phí cho việc kiểm tra lại.

 
............, ngày....tháng....năm......

    XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG                                                                                            NGƯỜI CAM KẾT

         TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo

- Tôi tên: ...............................................................................  sinh ngày:............................ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người cam kết, 

- Số CMND hoặc hộ chiếu: ghi rõ số chứng minh hoặc số hộ chiếu của người đó.

- Chức danh/Chức vụ: ghi rõ chức vụ hoặc chức danh hiện nay của người cam kết.

- Đơn vị: ghi tên đơn vị nơi cam kết đang làm việc.

- Thời gian công tác: .............................................. đến nay: ghi khoảng thời gian công tác ở đơn vị đó từ lúc bắt đầu cho đến nay.

- Được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số.....................................ghi số quyết định ban hành về việc được cử đi tham gia tập huấn, bồi dưỡng.

- Ngày ......................... của Hiệu trưởng Trường ............................về việc..........................ghi rõ ngày tháng năm, tên trường, tên việc tập huấn, bồi dưỡng.

- Theo nguồn kinh phí: ghi rõ tên nguồn kinh phí tài trợ cho người cam kết.

- Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi tập huấn, bồi dưỡng ở ............................. như sau: ghi tên nơi tập huấn.

- Người cam kết đọc rõ các quy định của bản cam kết ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường kí xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn