• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Cách ghi đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu mới 12 số cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân. Nếu bạn bị mất chứng minh hoặc chứng minh nhân dân bạn quá cũ không thể nhìn rõ thông tin, hay bạn muốn cấp mới chứng minh theo mẫu mới nhất hiện nay thì đơn cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân là lá đơn cần thiết để để sử dụng trong những trường hợp đó. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn bên dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh chân

dung 3cm                   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

  x 4cm 

Kính gửi: …………………………………………………..

 

Họ và tên khai sinh(1):..................................................................................................................................

Họ và tên gọi khác (nếu có)(1):....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; Giới tính (Nam/nữ):.............................................................

Số CMND đã được cấp(2): 

            

Cấp ngày: ……./……/…..... Nơi cấp:.............................................................................................................

Dân tộc:..............................................................Tôn giáo:............................................................................

Nơi đăng ký khai sinh:....................................................................................................................................

Quê quán:.......................................................................................................................................................

Nơi thường trú:...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................Trình độ học vấn:...................................................................

Họ và tên cha(1):...........................................................................................................................................

Họ và tên mẹ(1):............................................................................................................................................

Họ và tên vợ (chồng)(1):................................................................................................................................

Hồ sơ hộ khẩu số:.................................Sổ đăng ký thường trú số:......................; Tờ số:.........................Số điện thoại:.......................................................................................................................................................

Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do(3):..........................................................................................

Tôi (có/không).....................................................đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp(4).

Tôn xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..                                        ................,ngày........tháng.........năm........
Trưởng Công an xã, phường, thị trấn(5)                                                       Người làm đơn
      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng PC64 trả lời kết quả đối chiếu xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CMND kèm theo?)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

………., ngày ……… tháng ……. năm …….                                       
…………………………………………….(6)                                                   Cán bộ tra cứu
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu

- (2): Ghi số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- (3): Ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).

- (4): Ghi "có" hoặc "không" yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.

- (5): Trưởng Công an xã, phường, thị trấn xác nhận đối với trường hợp cấp lại CMND. Xác nhận có giá trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận.

- CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân.

- (6) Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng PC64.

 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại chứng minh nhân dân

- Kinh gửi: ghi tên CA nơi bạn cấp chứng minh nhân dân.

- Họ và tên khai sinh(1): ghi đầy đủ họ và tên theo giấy khai sinh, ghi chữ IN HOA có dấu.

- Họ và tên gọi khác (nếu có)(1): nếu không có thì bỏ qua, nếu có thì ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

- Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; Giới tính (Nam/nữ): ghi rõ ngày tháng năm sinh và giới của người làm đơn.

- Số CMND đã được cấp (2): ghi đúng số chứng minh nhân dân cũ vào các ô bên cạnh, mỗi ô là một chữ số, nếu không nhớ có thể xem lại các mẫu đơn trước đây có ghi số chứng minh cũ.
 

- Cấp ngày: ……./……/…..... Nơi cấp: ghi ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân cũ.

- Dân tộc:............................Tôn giáo:.................................ghi tên dân tộc và tôn giáo của người làm đơn, nếu không theo tôn giáo nào thì ghi Không.

- Nơi đăng ký khai sinh: ghi tên nơi mà bố mẹ hoặc người thân làm giấy khai sinh cho bạn.

- Quê quán: ghi tên quê quán của người làm đơn

- Nơi thường trú: địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và làm việc hoặc địa chỉ theo sổ hộ khẩu. 

- Nghề nghiệp:.........................................Trình độ học vấn:...............................ghi rõ nghề nghiệp hiện tại và trình độ học vấn của người làm đơn.

- Họ và tên cha(1): ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

- Họ và tên mẹ(1): ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

- Họ và tên vợ (chồng)(1): ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

- Hồ sơ hộ khẩu số:.......................................Sổ đăng ký thường trú số:..........................;Tờ số:................ Số điện thoại:.......................................ghi đầy đủ số hồ sơ hộ khẩu, số sổ đăng kí thường trú, số tờ và số điện thoại (dựa vào sổ hộ khẩu).

- Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do(3): ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).

- Tôi (có/không).......................đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp(4): Ghi "có" hoặc "không" yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.

- Người làm đơn dán ảnh, ghi ngày tháng năm làm đơn, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn