• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe mới nhất

Cách ghi đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe mới nhất

Giấy phép lái xe hay còn gọi là Bằng lái xe, Cà vẹt xe (card vert) là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người cụ thể, cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông. Khi giấy phép lái xe hết hạn hoặc bị mất, bạn sẽ làm đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp để xin cấp lại. Sau đây là mẫu đơn được sử dụng để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe theo đúng quy định của Bộ giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải......)

Tôi là:........................................................... Quốc tịch: .......................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Nơi cư trú: ............................................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):........................................................... cấp ngày........tháng........năm.........

Nơi cấp:...................................................... Đã học lái xe tại:............................................ năm............

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........................... số.................................... do...................................

cấp ngày.......tháng........năm........

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..........................................

Lý do: ....................................................................................................................................................

Mục đích: ..............................................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

 
.............., ngày....... tháng....... năm 20....
 
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 

 

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Các mục thông tin cá nhân như Tôi là; Quốc tịch; Sinh ngày; Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú; Nơi cư trú; Số CMND (hoặc hộ chiếu); Cấp ngày… tháng… năm…; Nơi cấp : người làm đơn cần ghi thật đầy đủ và chính xác.

- Đã học lái xe tại………………. năm……..: ghi nơi và năm mà người lái xe đã học thi lấy bằng.

- Hiện đã có giấy lái xe hạng……………… số……………………… do……………………………. cấp ngày… tháng… năm… :ghi đầy đủ tên hạng, số, nơi cấp, ngày cấp (trên giấy phép lái xe có các thông tin này).

- Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:………………. tên hạng giấy phép lái xe mà bạn muốn đổi mới hoặc cấp lại. Ví dụ: hạng A1, B, C, D, E…

- Lý do: ghi đầy đủ lý do. Ví dụ: giấy phép lái xe hết hạn…

- Mục đích: ghi mục đích bạn muốn cấp đổi. Ví dụ: để thuận tiện cho việc đi lại…

- Đọc kĩ phần Xin gửi kèm theo để chuẩn bị cho đầy đủ hồ sơ cho việc cấp đổi.

- Dán ảnh, kí và ghi rõ họ tên người làm đơn.

học thiết kế websiteBình luận của bạn