Cách ghi đơn đề nghị miễn, giảm học phí chuẩn nhất

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí là mẫu đơn sử dụng cho phụ huynh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn này giúp hỗ trợ một phần học phí tạo điều kiện để các em tiếp tục con đường học vấn của mình. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh học phổ thông trung học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi:………………………………………………………..

Họ và tên (1):....................................................................................................................................

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):

Hiện đang học tại lớp:.....................................................................................................................

Trường:..............................................................................................................................................

Thuộc đối tượng:..............................................................................................................................(ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 
............., ngày .... tháng ... năm ..........
 
Người làm đơn (3)

(Ký và ghi rõ họ tên)
 

 

 

 

________________________ 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị miễn, giảm học phí

- Kính gửi: tên cơ sở mầm non hoặc trường phổ thông.

- Họ và tên: đối với trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên học sinh.

- Là Cha Mẹ (hoặc người giám hộ) của em: nếu người làm đơn là học sinh trung học phổ thông thì không cần điền mục này.

- Hiện tại đang học lớp : phụ huynh ghi rõ tên lớp của con mình hoặc học sinh ghi tên lớp học của mình.

- Trường: tên trường mầm non hay trường phổ thông nơi con của phụ huynh hoặc học sinh đang học.

- Thuộc đối tượng: người làm đơn cần biết rõ mình thuộc diện đối tượng nào để có chính sách miễn, giảm phù hợp.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn