• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên

Cách ghi đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập được sử dụng cho sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp muốn bảo lưu lại kết quả học tập của mình với một lí do cá nhân nào đó. Nếu bạn gặp trở ngại trong cuộc sống nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến việc học, bạn có thể xin bảo lưu kết quả học tập để xử lý việc cá nhân sau đó quay lại học tốt hơn, thì dưới đây là mẫu đơn giúp bạn làm điều đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

                                Kính gửi:
                                              - Ban Giám hiệu Trường.............

                                              - Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

                                              - Ban chủ nhiệm Khoa.............

Em tên:...........................................................................................................................................................

Ngày sinh:.......................................................................................................................................................

Nguyên quán:.................................................................................................................................................

Hiện là sinh viên lớp:............................................Ngành:..............................................................................

Khóa:.....................................................................................MSSV:..............................................................

Hệ đào tạo:....................................................................................................................................................

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì  từ tháng năm đến tháng năm

Lí do:..............................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn.

 
..............., ngày........tháng.....năm.........


Xác nhận của Khoa                                                                                      Người làm đơn
                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                            
Xác nhận Phòng Đào tạo                                                                           Phụ huynh/Người bảo trợ
                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin bảo lưu kết quả học tập

- Kính gửi: có hai thông tin cần điền là tên trường và tên khoa, vì bạn phải ghi đầy đủ cả hai để sau khi khoa xét duyệt sẽ chuyển lên nhà trường xác nhận cho bạn bảo lưu.

- Em tên: họ tên đầy đủ của người làm đơn.

- Ngày sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh.

- Nguyên quán: tên quê hương hoặc tên tỉnh thành bạn đang sống.

- Hiện là sinh viên lớp:……………… Ngành:……………………….. tên lớp và ngành mà người làm đơn đang theo học.

- Khóa:…………….. Mã số sinh viên:………………….: khóa là số năm bắt đầu đến năm kết thúc, mã số sinh viên là dãy các số do nhà trường cấp cho mỗi sinh viên.

- Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì………………..từ ngày… tháng… năm…: ghi rõ tên học kì và ngày tháng năm mà bạn muốn bảo lưu.

- Lý do: cần nêu rõ ràng và hợp lí để Khoa và Nhà trường căn cứ xác nhận cho bạn bảo lưu.

- Ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn