• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi đơn xin chấm phúc khảo bài thi chuẩn nhất dành cho sinh viên

Cách ghi đơn xin chấm phúc khảo bài thi chuẩn nhất dành cho sinh viên

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi là mẫu đơn sử dụng cho sinh viên có thắc mắc về điểm thi của mình. Nếu sau một kì thi, bạn thấy có một hoặc một số môn mình làm tốt nhưng không đạt điểm như mong muốn, thì bạn có thể làm đơn gửi lên nhà trường để được xem xét chấm lại một lần nữa. Dưới đây là mẫu đơn mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc

                          

                                      ……………, ngày      tháng      năm    

 

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Khoa________________

 

Em tên:............................................................................Sinh ngày:..............................................

Lớp:.............................................................................................................................................

Mã số sinh viên.....................................Phòng thi số.......................................................................

Môn dự thi:....................................................................................................................................

Số điện thoại:.................................................................................................................................

 

               Trong kỳ thi học kỳ..........ngày …………………… vừa qua, em đã tham gia thi hết môn:................ với  điểm số như sau:.............điểm.

 

               Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:...............................................

Em xin chân thành cảm ơn.

 

 

  Kính đơn,

( Ký  và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn cách làm đơn xin chấm phúc khảo bài thi

- Kính gửi: Khoa_____________________ghi tên khoa bạn đnag học

- Em tên:..............................Sinh ngày:..............................ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của sinh viên.

- Lớp: ghi tên lớp mà sinh viên đó đang theo học.

- Mã số sinh viên..........................Phòng thi số.............................ghi rõ mã số sinh viên và số phòng thi mà sinh viên đó thi môn xin chấm phúc khảo.

- Môn dự thi: tên môn xin chấm phúc khảo.

- Số điện thoại: ghi số điện thoại có thể liên lạc được với sinh viên đó khi cần

- Trong kỳ thi học kỳ..........ngày …………………… vừa qua, em đã tham gia thi hết môn:................ với  điểm số như sau:.............điểm: ghi tên học kì, ngày tháng năm thi môn xin phúc khảo, tên môn và điểm của môn đó.

- Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn: ghi rõ tên môn muốn phúc khảo lại một lần nữa.

- Người làm đơn ghi rõ ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn