• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp chuẩn nhất dành cho sinh viên

Cách ghi giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp chuẩn nhất dành cho sinh viên

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là biểu mẫu được dùng trong trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp nhưng vì lí do cá nhân không thể tự mình đến nhận bằng được. Cho nên sinh viên đó phải ủy quyền lại cho ba mẹ hoặc người thân thay mình đến nhận bằng. Để làm được điều đó người thân của sinh viên cần phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan địa phương gửi lên nhà trường để xem xét trả bằng tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

 

              Kính gửi:    - PHÒNG ĐÀO TẠO -  TRƯỜNG ......................................

                              

 

Em tên là:...........................................Sinh ngày:..................................Tại:.........................................

Sinh viên lớp:......................................Khoa:.........................................MSSV:.....................................

Tốt nghiệp ngành:................................Bậc/hệ:......................................Năm tốt nghiệp:........................

CMND số:............................................do CA tỉnh:................................Cấp ngày:................................

 

            Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà):.................................................Sinh ngày:...................................Tại:....................................

CMND số:................................................do CA tỉnh:..................................Cấp ngày:...........................

đến làm thủ tục nhận thay em.

           Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 

          …………….., ngày……….tháng………năm  20…..

 

        Người được ủy quyền                                                                                    Người ủy quyền

          (ký, viết đủ họ tên)                                                                                        (ký, viết đủ họ tên)

 

 

 

 

 

 

            Xác nhận của cơ quan                                                                      Xét duyệt của Phòng Đào tạo

   (hoặc địa phương) người ủy quyền

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

- Kính gửi: ghi tên trường đại học, cao đẳng nơi bạn tốt nghiệp.

- Em tên là:.............................Sinh ngày:......................Tại:.......................ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của sinh viên.

- Sinh viên lớp:..........................Khoa:.............................MSSV:....................sinh viên ghi rõ tên lớp, khoa, mã số sinh viên mà trường cấp cho mình.

- Tốt nghiệp ngành:....................Bậc/hệ:.........................Năm tốt nghiệp:..........ghi rõ tên ngành học, bậc hoặc hệ đào tạo và năm tốt nghiệp của sinh viên đó.

- CMND số:...............................do CA tỉnh:.....................Cấp ngày:...................ghi rõ số chứng minh nhân dân, nơi cấp và ngày tháng năm cấp chứng minh.

 - Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà):................................Sinh ngày:.........................Tại:......................

CMND số:...............................do CA tỉnh:......................Cấp ngày:................

đến làm thủ tục nhận thay em: ghi rõ ràng và đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh, nơi cấp chứng minh và ngày tháng năm cấp chứng minh của người nhận ủy quyền.

- Người ủy quyền và người nhận ủy quyền kí và gi rõ họ tên. Sau đó nộp lên cơ quan địa phương xin xác nhận rồi gửi lên Nhà trường xét duyệt để được rút hồ sơ.

học thiết kế websiteBình luận của bạn