• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn hay nhất

Cách ghi mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn hay nhất

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị về việc được cấp giấy phép công diễn. Nếu bạn là đơn vị muốn tổ chức một buổi công diễn lớn và cần phải thông qua sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì mẫu đơn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------                                                                                                 ------------------

.........., ngày....tháng....năm...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN

                                         Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                                                          (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)

                                                         - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….

                                                          (đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)


(Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) cấp giấy phép công diễn:

1. Tên chương trình:...................................................................................................................

2. Nội dung chương trình:............................................................................................................

3. Thời lượng chương trình (số phút):............................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:.........................................................................................

5. Thời gian: Từ ngày....tháng....năm.... đến ngày.....tháng....năm......

6. Địa điểm:.................................................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

- Kính gửi: ghi tên tỉnh/thành phố nơi bạn đề nghị được cấp giấy phép

- (Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) cấp giấy phép công diễn: ghi rõ tên đơn vị tổ chức chương trình đó.

1. Tên chương trình: ghi rõ tên chương trình bạn muốn công diễn.

2. Nội dung chương trình: miêu tả khái quát về chương trình đó.

3. Thời lượng chương trình (số phút): ghi rõ thời lượng chương trình đó.

4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ghi đầy đủ họ tên người chịu trách nhiệm về chương trình.

5. Thời gian: Từ ngày....tháng....năm.... đến ngày.....tháng....năm.... ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu công diễn đến ngày tháng năm kết thúc.

6. Địa điểm: ghi cụ thể địa điểm tổ chức chương trình đó.

- Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn