• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi mẫu đơn xin học lại chuẩn nhất dành cho sinh viên

Cách ghi mẫu đơn xin học lại chuẩn nhất dành cho sinh viên

Đơn xin học lại là mẫu đơn sử dụng cho sinh viên sau khi phải tạm dừng công việc học tập vì một lí do nào đó như ốm đau, bệnh tật hoặc gia đình có việc đột xuất. Bạn có thể làm đơn xin học lại sau khi đã giải quyết các việc riêng của mình để tiếp tục việc học. Dưới đây là mẫu đơn mà các bạn sinh viên có thể tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

Kính gửi:..........................................................................................................................

 

Tôi tên:..........................................................................Mã số sinh viên:........................................................

Ngày sinh:..................................................Hiện đang học lớp (ngành):.........................................................

Khóa:........................................................................................Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) tại trường................…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................................

Trong năm học...............................................Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học..................................học kỳ.

        Vì lý do và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: ........../............. Ngày .... tháng .... năm ........    

Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

 

  …, ngày ….. tháng …..năm.........

                                                                                                                                 Người làm đơn

                                                                                                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Xác nhận của địa phương

(Về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)

 

 

 

 

 

Ý kiến của khoa

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin học lại

- Kính gửi: tên trường học của bạn.

- Tôi tên:......................................Mã số sinh viên:...................................ghi đầy đủ họ tên và mã số sinh viên mà trường cấp cho bạn.

- Ngày sinh:........................Hiện đang học lớp (ngành):......................................ghi ngày tháng năm sinh và ngành học của người làm đơn.

- Khóa:........................................Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) tại.................................. ghi tên khóa học và tên trường. 

- Hộ khẩu thường trú:............................................................................ghi chi tiết địa chỉ nhà theo hộ khẩu.

- Trong năm học.......................Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học................học kỳ: ghi tên năm học gần nhất và số học kì mà bạn đã học. Ví dụ: năm bạn học 2015-2016 và bạn đã xin tạm nghỉ 2 học kì.....

 - Vì lý do và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: ........../............. Ngày .... tháng .... năm ........ghi tên quyết định và ngày tháng năm.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên nhà trường xác nhận.

 

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn