• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện chuẩn nhất

Cách ghi mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện chuẩn nhất

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay thì công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được tham gia phục vụ quân đội nếu có nguyện vọng. Bạn mong muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Bạn có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để thực hiện nguyện vọng của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

 

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự....................

Tôi tên là:............................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................................

Hiện đang ở:.........................................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe:..............................................................................................................................

Hoàn cảnh bản thân:..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện...................., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã..............xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.                                                                                                                                          

                                                                                                          …………, ngày…tháng…năm.......................                                                                                                                                         

                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                                                                                        

                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự

 

- Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự.................. ghi tên địa phương nơi bạn sống hoặc tên địa phương khác nơi bạn có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự ở đó.

- Tôi tên là: ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

- Ngày tháng năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Hiện đang ở: ghi địa chỉ cụ thể nơi bạn đang sinh sống.

- Tình trạng sức khỏe: dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe để điền vào đây.

- Hoàn cảnh bản thân: ghi rõ hoàn cảnh hiện tại của bạn nhưng thế nào, đang học hay đi làm, gia đình ra sao, có thuộc diện khó khăn nào không...

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện.........................., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã..............................xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập: ghi tên quận/huyện và phường/xã nơi bạn có nguyện vọng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn