• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi mẫu giấy bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cách ghi mẫu giấy bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Giấy bảo lãnh là biểu mẫu dùng trong trường hợp bạn muốn bảo lãnh người thân đang sinh sống ở nước ngoài về nước. Trong mẫu, ngoài những thông tin cá nhân cần thiết của công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam (người bảo lãnh) thì cần ghi đầy đủ thông tin của người được bảo lãnh và trình bày rõ lí do mong muốn được bảo lãnh người đó về nước. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Mẫu N20

GIẤY BẢO LÃNH

-----------


Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài):

* Họ tên:.....................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.............................. Nam:        Nữ:  

Nơi sinh:.....................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú hiện nay:........................................................................................................

................................................................ Số điện thoại..............................................................

Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/số hộ chiếu:.................................................................

Cơ quan cấp:........................................ ngày cấp:......................................................................

(bản sao kèm theo)

* Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm:

- Tên Hội đoàn:............................................................................................................................

- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn:......................................................................................

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài):...............................................

Họ tên khác (nếu có):...................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam:        Nữ:  

Nơi sinh:.......................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú hiện nay:.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài:.................................................................

Cơ quan cấp:......................................... ngày cấp:......................................................................

Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có):.................................................................................

 
................., ngày....tháng.....năm....
 
Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi giấy bảo lãnh

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài):

* Họ tên: ghi đầy đủ họ tên người bảo lãnh.

- Ngày tháng năm sinh:.............................. Nam:        Nữ:  ghi rõ ngày tháng năm sinh và đánh dấu X vào giới tính bên cạnh.

- Nơi sinh: ghi nơi sinh của người đó.

- Địa chỉ thường trú hiện nay: ghi cụ thể địa chỉ thường trú của người đó theo hộ khẩu thường trú.

................................................................ Số điện thoại......................................ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được với người bảo lãnh khi cần.

- Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/số hộ chiếu: ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đó.

- Cơ quan cấp:........................................ ngày cấp:............................... ghi tên cơ quan (CA tình (thành)) và ngày tháng năm cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

(bản sao kèm theo)

* Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm:

- Tên Hội đoàn: nếu không là hội Đoàn thì không cần ghi mục này.

- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: nếu không là hội Đoàn thì không cần ghi mục này.

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

- Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài): ghi đầy đủ họ tên của người được bảo lãnh.

- Họ tên khác (nếu có): nếu có tên khác ngoài tên theo giấy tờ như tên riêng, biệt danh thì ghi rõ, không thì bỏ qua.

- Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam:       Nữ:  ghi rõ ngày tháng năm sinh và đánh dấu X vào giới tính bên cạnh.

- Nơi sinh: ghi rõ nơi sinh của người đó.

- Địa chỉ thường trú hiện nay: ghi cụ thể địa chỉ thường trú của họ ở nước ngoài.

- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài: ghi rõ tên giấy tờ và mã số của giấy tờ đó.

- Cơ quan cấp:......................................... ngày cấp:......................ghi rõ tên cơ quan cấp và ngày tháng năm cấp giấy tờ đó ở nước ngoài.

- Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có): nếu có thì ghi rõ, không thì bỏ qua.

- Người bảo lãnh ghi rõ ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn