Cách ghi mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ chuẩn nhất

Giám hộ là chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự (BLDS) nhằm mục đích để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Trong tờ khai đăng ký việc giám hộ, cá nhân cần điền đầy đủ thông tin người giám hộ, người được giám hộ và lý do đăng ký giám hộ. Dưới đây là biểu mẫu mọi người có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi: (1).....................................................................................

Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính...........................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).................................................................................................................. 

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)........................................................................................

Đề nghị(1).................................................................................................. đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính.........................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:..........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...................................................................................................

Người được giám hộ:

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính..........................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................

Nơi sinh:(4) ...........................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch:.......................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ...................................................................................................................

Lý do đăng ký giám hộ:.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ..............................., ngày.........  tháng.........  năm............

Người giám hộ                                                                                         Người khai(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

..............................................                                                         .............................................

 

 

 

Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ.

học thiết kế websiteBình luận của bạn