• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi mẫu tờ khai lí lịch nhập quốc tịch Việt Nam chuẩn nhất

Cách ghi mẫu tờ khai lí lịch nhập quốc tịch Việt Nam chuẩn nhất

Mẫu tờ khai lí lịch nhập quốc tịch Việt Nam là biểu mẫu dành cho công nhân nước ngoài có nhu cầu nhập quốc tịch vào sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Nếu bạn muốn làm thủ tục nhập tịch Việt Nam thì mời bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Ảnh 4x6                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Chụp chưa quá                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6 tháng)                                                               ---------------------------
         

           

 TỜ KHAI LÝ LỊCH


 
Họ và tên (1):................................................................................................................................

Giới tính:                             Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................

Nơi sinh (2):..................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3):................................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):....................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:...........................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp:......................................................

 ....................................................................................................................................................

 Địa chỉ cư trú hiện nay:...................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN

(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH


Họ và tên cha:................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................

Họ và tên vợ /chồng:.......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................

Họ và tên con thứ nhất:...................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................

Họ và tên con thứ hai:.....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

 
.............., ngày....tháng...năm...........
 
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 


Chú thích:

(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2) Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3) Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì.

Hướng dẫn cách ghi tờ khai lí lịch nhập quốc tịch Việt Nam

- Họ và tên (1): ghi đầy đủ họ tên của người làm đơn bằng chữ IN HOA theo các giấy tờ/hộ chiếu hợp lệ.

- Giới tính: đánh dấu X vào ô tương ứng với giới tính của người làm đơn.

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Nơi sinh (2): ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế.

- Nơi đăng ký khai sinh (3): ghi rõ tên cơ quan đăng kí khai sinh.

- Quốc tịch hiện nay (4): trường hợp có hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch.

- Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:.......................ghi rõ tên loại giấy tờ và số giấy tờ đó.

- Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp:...........................ghi ngày tháng năm cấp và nơi cấp loại giấy tờ đó.

- Địa chỉ cư trú hiện nay: ghi cụ thể địa chỉ cư trú nơi người làm đang sinh sống.

- Nghề nghiệp: ghi rõ nghề nghiệp của người làm đơn.

- Nơi làm việc: tên cơ quan, công ty, doanh nghiệp... nơi người đó làm việc.

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN: ghi cụ thể từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu.

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH

- Họ và tên cha: ghi đầy đủ họ tên cha của người làm đơn.

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của cha người làm đơn.

- Quốc tịch: ghi rõ quốc tịch của cha người làm đơn.

- Địa chỉ cư trú: ghi cụ thể địa chỉ cư trú nơi cha người làm đơn đang sinh sống.

- Họ và tên mẹ: ghi đầy đủ họ tên mẹ của người làm đơn

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của mẹ người làm đơn.

- Quốc tịch: ghi rõ quốc tịch của mẹ người làm đơn.

- Địa chỉ cư trú: ghi cụ thể địa chỉ cư trú nơi mẹ người làm đơn đang sinh sống.

- Họ và tên vợ /chồng: ghi đầy đủ họ tên vợ hoặc chồng nếu có.

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của vợ hoặc chồng.

- Nơi sinh: ghi rõ nơi sinh của vợ hoặc chồng.

- Quốc tịch: ghi rõ quốc tịch của vợ hoặc chồng.

- Địa chỉ cư trú: ghi cụ thể địa chỉ nơi mà hai vợ chồng đang sinh sống.

- Họ và tên con thứ nhất: ghi đầy đủ họ tên con nếu có.

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của con.

- Nơi sinh: ghi rõ nơi sinh của con.

- Quốc tịch: ghi rõ quốc tịch của con.

- Địa chỉ cư trú: ghi cụ thể địa chỉ nơi đứa con của người làm đơn đang sống.

- Họ và tên con thứ hai: ghi đầy đủ họ tên con nếu có.

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của con.

- Nơi sinh: ghi rõ nơi sinh của con.

- Quốc tịch: ghi rõ quốc tịch của con.

- Địa chỉ cư trú: ghi cụ thể địa chỉ nơi đứa con của người làm đơn đang sống.

- Người làm đơn dán ảnh ở góc trái phía tên đầu tờ đơn, kí và ghi rõ họ tên ở phía cuối góc phải của đơn.

học thiết kế websiteBình luận của bạn