• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách ghi quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch chuẩn nhất

Cách ghi quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch chuẩn nhất

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là mẫu quyết định của Sở Tư pháp về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Trong mẫu, cần điền đầy đủ thông tin người muốn thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính sau đó nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mời bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............................................                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TƯ PHÁP                                                                                              ---------------

Số: ............./QĐ-STP                                                                              .............., ngày......tháng....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ………………………………………….. 

 --------------------------

(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ........................................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị của ....................................................................về việc...........................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:

Họ và tên:.......................................................Giới tính:...............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:........................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................

Được:...........................................................................................................................................

Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:....................

...........................................cấp ngày...........tháng........................năm.........................................

Từ:................................................................................................................................................

Thành:..........................................................................................................................................

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng  Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Lưu                                                                                                       (Đã ký)


 
Sao/Trích sao từ Sổ...................................

Ngày.........tháng.......năm......

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi quyết định quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

QUYẾT ĐỊNH Về việc ………………………………………….. ghi rõ quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch hay xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

- Họ và tên:.......................................................Giới tính:...............ghi đầy đủ họ tên và giới tính người muốn thay đổi hộ tịch.

- Ngày, tháng, năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đó.

- Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:......................ghi rõ dân tộc và quốc tịch của người muốn thay đổi hộ tịch.

- Nơi thường trú/tạm trú: ghi cụ thể địa chỉ nơi người đó đang thường trú hoặc tạm trú hiện nay.

- Được: ghi tên cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho người đó.

- Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:...................................

...........................................cấp ngày...........tháng........................năm.............ghi rõ số giấy khai sinh, số quyển, nơi cấp và ngày tháng năm cấp giấy khai sinh đó.

- Từ: ghi tên hộ tịch, dân tộc hoặc giới tính khi chưa thay đổi.

- Thành: ghi tên hộ tịch, dân tộc hoặc giới tính muốn đổi.

- Giám đốc (nơi quyết định) kí, đóng dấu và ghi rõ ngày tháng năm.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn