• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách làm đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THCS chuẩn nhất

Cách làm đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THCS chuẩn nhất

Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn sử dụng cho việc chuyển đổi môi trường học tập của con em từ trường này sang trường kia. Tùy vào cấp học khác nhau mà có mẫu đơn chuyển trường tương ứng. Dưới đây là mẫu đơn xin chuyển trường cấp THCS mà mọi người có thể tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS)

           Kính gửi:

                              - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:...........................................................................

                              - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:...........................................................................

                              - Hiệu trưởng trường...................................................................................

                              - Hiệu trưởng trường...................................................................................

 

Tôi tên là:......................................................................Hiện ngụ tại:.............................................................

Là phụ huynh của em....................................................Sinh năm..................................................................  
Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học ......................, nay là học sinh lớp ........ năm học...................................

thuộc trường..................................................................Ngoại ngữ................................................................

Kết quả cuối năm: Học lực:............................Hạnh kiểm:..............................................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường .................................................., Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

.................................... cho tôi được chuyển ........................... tôi về học lớp .........năm học ..................

tại trường .......................................................... thuộc huyện ..................................................................

tỉnh..........................................

Lý do:.........................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 

Được sự chấp thuận của Quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cám ơn.

 

Hồ sơ đính kèm:                                ................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

- Học bạ                                                                         Người làm đơn                                                    

- Khai sinh

- Giấy chứng nhận HTCTTT

- Giấy CNTT vào lớp 6               

                                                           

  

 

 

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                                               Ý kiến Hiệu Trưởng trường      

       (Nơi chuyển đến)                                                                                      (Nơi đang học)  

 

Cách ghi đơn xin chuyển trường danh cho cấp THCS

- Kính gửi: ghi tên Lãnh đạo phòng GD-ĐT của nơi đang học ở dòng đầu và tên Lãnh đjao nơi sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:.............................................................Hiện ngụ tại:.................................... ghi tên phụ huynh và ghi tên tỉnh thành nơi người làm đơn (phụ huynh có con em muốn chuyển trường) đang sinh sống.

-  Là phụ huynh em:...............................................Sinh năm:........................................ Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học.............................................., nay là học sinh lớp.............năm học............thuộc trường...................................................Ngoại ngữ.........................................ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, năm trúng tuyển lớp 6, lớp đang học, năm học hiện tại, trường học và Ngoại ngữ khác như tiếng Anh của học sinh.

- Kết quả cuối năm:.............................Học lực:..............................Hạnh kiểm:.................................ghi chính xác số điểm, loại học lực và hạnh kiểm mà học sinh đạt được trong năm học.

- Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường.....................................................................................và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường................................................................................................................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ..............................................ghi đầy đủ tên trường, tên lãnh đạo phòng GD-ĐT, tên lớp, trường, huyện, tỉnh muốn chuyển đến.

- Lý do: ghi lý do đầy đủ và hợp lý.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

    

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn