• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là mẫu đơn được cá nhân lập ra gửi tới Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cá nhân đó đang sinh sống với mục đích hỗ trợ kinh phí cho dự án sản xuất của cá nhân đó. Trong đơn, cá nhân cần điền đầy đủ thông tin cá nhân cũng như nội dung hỗ trợ của dự án. Mời mọi người tham khảo biểu mẫu bên dưới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã..........

Tôi là: .................................................., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ)

Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)...................., xã........................, huyện...............tỉnh............

Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm ............ Từ nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất;

Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực hiện như sau: (ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký.

 
............., ngày....tháng....năm....
 
Xác nhận của thôn
(Ký, họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

- Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã..........ghi tên Ủy ban Nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi người tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sinh sống.

- Tôi là: .................................................., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ): ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của chủ hộ hoặc người đại diện cho hộ gia đình đó.

- Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)...................., xã........................, huyện...............tỉnh............ ghi cụ thể địa chỉ nơi người tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đang sinh sống.

- Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm ............ Từ nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: ghi rõ năm thực hiện kế hoạch.

- Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực hiện như sau: ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn.

- Trưởng thôn (ấp, khu phố) kí xác nhận.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn