• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Trong đơn, cá nhân đó cần nêu rõ thông tin cá nhân, lý do làm mất sổ, ngày giờ thông báo với cảnh sát về việc mất.... Dưới đây là mẫu đơn bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

MẤT GIẤY THÔNG HÀNH

Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại ......................

Tên tôi là:..........................................................................................................................................

Sinh ngày ...........  tháng .............  năm ........., nơi sinh (tỉnh, thành phố):..............................................

.........................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):..................................................

.........................................................................................................................................................

Đến nước sở tại ngày.....tháng.........năm....…., với mục đích:..................................................................

..........................................................................................................................................................

Hiện đang ở địa chỉ:..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Số điện thoại (để liên hệ): nhà riêng:.......................................nơi làm việc...............................................             

Di động:...............................................................................................................................................

Tôi xin trình báo về việc mất Hộ chiếu phổ thông (hoặc mất Giấy thông hành)

số:..............................cấp ngày:........tháng......năm.........    

Cơ quan cấp:.........................................................................................................................................

Hoàn cảnh mất như sau:..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tôi đã báo cảnh sát ……………………………. về việc mất hộ chiếu  ngày.......tháng…..năm……

Tại:........................................................................................................................................................

Số hồ sơ............................................... Hoặc xác nhận của cảnh sát:........................................................  

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước  pháp luật./.

 
............, ngày....tháng....năm.....
 
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn trình báo mất hộ chiếu

- Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại ...................... ghi tên quốc gia nơi bạn trình báo về việc mất hộ chiếu.

- Tên tôi là: ghi họ tên đầy đủ của người trình báo.

- Sinh ngày ...........  tháng .............  năm ........., nơi sinh (tỉnh, thành phố):...................................ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh của người trình báo.

- Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú): ghi cụ thể địa chỉ cư trú tại nước Việt Nam theo sổ hộ khẩu thường trú.

- Đến nước sở tại ngày.....tháng.........năm....…., với mục đích:....................ghi rõ thời gian đến quốc gia đó và mục đích để làm gì.

- Hiện đang ở địa chỉ: ghi địa chỉ nơi người trình báo đang ở nước ngoài.

- Số điện thoại (để liên hệ): nhà riêng:................ nơi làm việc .................................ghi số điện thoại của nhà riêng và nơi làm việc của người trình báo có thể liên lạc được khi cần.            

- Di động: ghi rõ số điện thoại di động mà người đó đang dùng.

- Tôi xin trình báo về việc mất Hộ chiếu phổ thông (hoặc mất Giấy thông hành)

số:..................... cấp ngày:........tháng......năm.........    ghi rõ số hộ chiếu và ngày cấp hộ chiếu đó.

- Cơ quan cấp: ghi tên cơ quan cấp hộ chiếu.

- Hoàn cảnh mất như sau: trình bày cụ thể tại sao mất, mất như thế nào.

- Tôi đã báo cảnh sát ……………………………. về việc mất hộ chiếu  ngày.......tháng…..năm…… ghi tên quốc gia và ngày tháng năm nơi bạn đã báo với cảnh sát về việc mất hộ chiếu.

- Tại: ghi tên sân bay hoặc quốc gia nơi trình báo.

- Số hồ sơ.................................Hoặc xác nhận của cảnh sát:........................nếu cảnh sát đã xác nhận và cấp hồ sơ cho bạn thì ghi số hồ sơ hoặc nếu chưa có thì điền xác nhận của cảnh sát.

- Người trình báo ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.
Bình luận của bạn