• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề chuẩn nhất theo Nghị định 108

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề chuẩn nhất theo Nghị định 108

Vì lí do sức khỏe hay do việc riêng nào đó mà bạn không thể tiếp tục công việc hiện tại dù cách tuổi nghỉ hưu không xa nhưng bạn lại không muốn mất tiền lương hưu. Do đó, để đáp ứng được điều kiện trên, bạn cần làm đơn gửi đến công ty, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi bạn làm việc để được xem xét. Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, xin nghỉ học nghề theo Nghị định 108, mời bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN (1) NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ HỌC NGHỀ

Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ

 

 

Kính gửi:

             - .......................................................................................

             - .......................................................................................

             - .......................................................................................

 

Tôi tên:........................................................, sinh ngày.............../.............../..............

Quê quán:....................................................................................................................

Hiện đang cư trú tại:...................................................................................................

....................................................................................................................................

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp:.............................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội: .............................................................................................

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:................. năm................ tháng.

Sau khi nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; Tôi xét thấy đủ điều kiện và làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ (1)....................................kể từ ngày.....tháng.......năm......./.

 

........... ngày..........tháng......... năm......

      Người viết đơn

    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề

- Kính gửi: ghi tên cơ quan, đơn vị, bộ phận nơi người làm đơn đang làm, mỗi tên là một dòng.

- Tôi tên:..............................................., sinh ngày.............../.............../..............: ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Quê quán: ghi tên quê quán của người đó

- Hiện đang cư trú tại: ghi rõ địa chỉ nơi người đó đang sinh sống và làm việc.

- Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ghi tên vị trí công việc của người làm đơn ở công ty, cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp đó.

- Đơn vị công tác: tên cơ quan, công ty hay doanh nghiệp nơi người làm đơn công tác.

- Số sổ Bảo hiểm xã hội: ghi rõ số sổ bảo hiểm được cấp khi làm việc.

- Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:................. năm................ tháng: ghi chính xác số năm tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Sau khi nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; Tôi xét thấy đủ điều kiện và làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ (1)....................................kể từ ngày.....tháng.......năm.......: ghi rõ nghỉ hưu trước tuổi hay nghỉ học nghề hoặc làm gì khác và ghi ngày tháng năm bắt đầu nghỉ.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn