• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng dành cho sinh viên đầy đủ nhất

Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng dành cho sinh viên đầy đủ nhất

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập của mình, hầu như các trường cao đẳng, đại học hiện nay đều đưa ra chính sách hỗ trợ vay vốn Ngân hàng dành cho sinh viên. Để thực hiện vay vốn, cần phải có đơn xác nhận của nhà trường nơi sinh viên đang theo học. Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận chuẩn nhất dành cho sinh viên muốn vay vốn ngân hàng để hỗ trợ việc học:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
 

Kính gửi: …………………………………...........................................................................................................

Tên tôi là:................................................................................................Nam (Nữ)........................................

Năm sinh là sinh viên có mã số......................................................................................................................

Lớp................................................................Khoa........................................................................................

Khóa..............................................................Trường.....................................................................................

Thời gian khóa học: từ.............. tháng............. năm............. đến................tháng..............năm....................

Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật):.....................................................................

Địa chỉ: Thôn (Ấp)...............................................  Xã (Phường, Thị trấn).......................................................

Huyện (Quận)........................................................ Tỉnh (Thành phố)............................................................

Tôi viết đơn này, xin nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng.

 

..........…, ngày......tháng......năm.......

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 
 
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
 

Trường …………………………. xác nhận anh (chị)........................................................................................

hiện nay đang là sinh viên lớp......................................khoa..........................................................................

Khóa......................................................................................................................................của nhà trường.

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI ĐƠN XIN XÁC NHẬN

 

1. Kính gửi: tên phòng ban nơi xác nhận cho sinh viên vay vốn. Ví dụ: phòng công tác sinh viên, phòng tài chính…

2. Tôi tên là: họ và tên người viết đơn.

3. Năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh.

4. Là sinh viên có mã số: mã số mà trường cấp cho mỗi sinh viên.

5. Lớp: là mã số của ngành bạn theo học. Ví dụ: mã ngành của kế toán là 123456….

6. Khoa: ngành bạn đang học.

7. Khóa: ghi năm bắt đầu đến năm kết thúc, đối với đại học là 4 năm, cao đẳng là 3 năm. Ví dụ: 2017 - 2021…

8. Trường: tên trường đại, học cao đẳng bạn đang học.

9. Thời gian khóa học từ…tháng…năm…đến…tháng…năm…: ghi rõ từ ngày tháng năm bắt đầu tới ngày tháng năm kết thúc. Ví dụ: 5 tháng 9 năm 2017 đến 30 tháng 5 năm 2021…

10. Họ và tên cha (hoặc mẹ hoặc người đại diện hợp pháp theo pháp luật): chọn một và ghi rõ họ tên.

11. Địa chỉ: dựa vào địa chỉ theo hộ khẩu thường trú.

12. Người viết đơn ghi rõ ngày tháng năm và kí tên. Sau đó gửi cho nhà trường xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn