Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con đau ốm

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con đau ốm là biểu mẫu của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó đã hưởng hết thời gian theo quy định. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ:……………………..                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …… /..........................                                                                              ----------------

 ……………, ngày…… tháng… năm ……


GIẤY XÁC NHẬN

về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định:.................................................................................

Số điện thoại (nếu có):....................................................................

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:

- Họ tên:......................................................................Nam/Nữ.........................................

- Số sổ BHXH:...................................................................................................................

- Nghề nghiệp:...........................................Đơn vị (hoặc nơi làm việc):............................

        Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

        Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho Ông/bà: tính đến ngày……tháng……năm…… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là …… ngày./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠNVỊ

(ký, đóng dấu)

 

 

 
 

 Hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con đau ốm

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ghi rõ tên cơ quan, đơn vị nơi người lao động đó xin nghỉ.

Số điện thoại (nếu có): ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được khi cần.

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:

- Họ tên:.........................................Nam/Nữ:................................ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người đó.

- Số sổ BHXH: ghi cụ thể số sổ bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc của người lao động đó.

- Nghề nghiệp:.........................Đơn vị (hoặc nơi làm việc):..........................ghi công việc và cơ quan, công ty, doanh nghiệp... nơi người đó làm việc.

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, người làm đơn trình lên thủ trưởng nơi mình làm việc kí tên, đóng dấu để xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn