Giới thiệu chung về một số hàm lượng giác trong Excel

Trong nhiều ngành kỹ thuật, người dùng cần sử dụng các hàm số lượng giác để tính toán. Hiểu được nhu cầu đó, Excel cũng hỗ trợ cách tính các hàm lượng giác đơn giản và rất dễ sử dụng. Bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn những hàm số lượng giác cơ bản trong Excel.

1. Hàm RADIANS:

- Hàm RADIANS giúp chuyển đổi số đo góc từ đơn vị độ sang đơn vị radian.

- Cú pháp: =RADIANS(angle)

Trong đó: Angle là số đo của góc tính bằng độ.

- Ví dụ: Đổi số đo của các góc ở cột A từ đơn vị độ sang đơn vị radian:

 

2. Hàm DEGREES:

- Hàm DEGREES là hàm chuyển đổi số đo của một góc từ đơn vị radian sang đơn vị độ (Ngược với hàm RADIANS)

- Cú pháp: =DEGREES(angle)

Trong đó: Angle là số đo của một góc tính bằng đơn vị radian.

- Ví dụ: Đổi số đo của các góc ở cột A từ đơn vị radian sang đơn vị độ:

3. Hàm SIN:

- Hàm SIN trả về giá trị Sin của một góc. Giá trị này nằm trong đoạn từ -1 đến +1.

- Cú pháp: =SIN(number)

Trong đó: number là số đo của góc tính bằng đơn vị radian.

Do vậy, trước khi tính Sin của một góc thì ta phải đổi số đo của góc từ đơn vị độ sang đơn vị radian.

- Ví dụ:

4. Hàm COS:

- Hàm COS trả về giá trị Cosin của một góc. Giá trị này nằm trong đoạn từ -1 đến +1.

- Cú pháp: =COS(number)

Trong đó: number là số đo của góc tính bằng đơn vị radian.

Do vậy, trước khi tính Cosin của một góc thì ta phải đổi số đo của góc từ đơn vị độ sang đơn vị radian.

- Ví dụ:

5. Hàm TAN:

- Hàm TAN trả về giá trị Tang của một góc.

- Cú pháp: =TAN(number)

Trong đó: number là số đo của góc tính bằng đơn vị radian.

Do vậy, trước khi tính Tang của một góc thì ta phải đổi số đo của góc từ đơn vị độ sang đơn vị radian.

- Ví dụ:

6. Hàm ASIN:

- Hàm ASIN trả về giá trị Arcsin (Sin nghịch đảo) của 1 số. Giá trị này là số đo của góc tính bằng đơn vị radian. Muốn chuyển kết quả về đơn vị độ, ta dùng hàm DEGREES.

- Cú pháp: =ASIN(number)

Trong đó: Number là giá trị Sin của một góc. Vì vậy, Number sẽ phải nằm trong đoạn từ -1 đến +1.

Nếu Number nằm ngoài đoạn từ -1 đến +1 thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

- Ví dụ:

Đổi số đo góc từ đơn vị radian sang đơn vị độ như bảng sau:

7. Hàm ACOS:

- Hàm ACOS trả về giá trị Arccosin (Cosin nghịch đảo) của 1 số. Giá trị này là số đo của góc tính bằng đơn vị radian. Muốn chuyển kết quả về đơn vị độ, ta dùng hàm DEGREES.

- Cú pháp: =ACOS(number)

Trong đó: Number là giá trị Cos của một góc. Vì vậy, Number sẽ phải nằm trong đoạn từ -1 đến +1.

Nếu Number nằm ngoài đoạn từ -1 đến +1 thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

- Ví dụ:

 Đổi số đo góc từ đơn vị radian sang đơn vị độ như bảng sau:

8. Hàm ATAN:

- Hàm ATAN trả về giá trị Arctang (Tang nghịch đảo) của 1 số. Giá trị này là số đo của góc tính bằng đơn vị radian. Muốn chuyển kết quả về đơn vị độ, ta dùng hàm DEGREES.

- Cú pháp: =ATAN(number)

Trong đó: Number là giá trị Tan của một góc.

- Ví dụ:

Đổi số đo góc từ đơn vị radian sang đơn vị độ như bảng sau:

Trên đây là các hàm số lượng giác cơ bản trong Excel. Ngoài ra còn các hàm khác như Atan2, Atanh, Acosh, Asinh,… đều có cách dùng tương tự như các hàm trên, tùy vào nhu cầu mà bạn có thể sử dụng. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

học thiết kế websiteBình luận của bạn