Hàm nội suy trong Excel - Hướng dẫn sử dụng hàm FORECAST và hàm TREND

Nội suy là một công cụ toán học được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Chính vì vậy, Excel cũng cung cấp cho bạn các hàm nội suy để tính toán dữ liệu. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 hàm nội suy đơn giản nhất: Hàm Forecast và hàm Trend.

1. Giới thiệu:

Nội suy là gì?

Nội suy là phương pháp ước tính giá trị của các điểm dữ liệu chưa biết trong phạm vi của một tập hợp rời rạc chứa một số điểm dữ liệu đã biết.

Hàm Forecast và hàm Trend: Được dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính dựa vào các giá trị hiện có.

Phương trình của 2 hàm này là phương trình đường thẳng: y = ax + b.

2. Cú pháp:

a. Hàm Forecast:

=FORECAST(x, known_y's, known_x's)

Trong đó:

  • x là điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán giá trị cho nó.
  • known_y's là mảng phụ thuộc (chính là tập hợp các giá trị y mà bạn đã biết).
  • known_x's là mảng độc lập (chính là tập hợp các giá trị x mà bạn đã biết).

b. Hàm Trend:

=TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Trong đó:

  • known_y's là mảng phụ thuộc (chính là tập hợp các giá trị y mà bạn đã biết).
  • known_x's là mảng độc lập (chính là tập hợp các giá trị x mà bạn đã biết).
  • new_x's là các giá trị x mới mà bạn muốn hàm TREND trả về giá trị y tương ứng với nó.
  • const là một giá trị logic cho biết có bắt buộc hằ