• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi bản tự kiểm điểm dành cho học sinh chuẩn nhất

Hướng dẫn cách ghi bản tự kiểm điểm dành cho học sinh chuẩn nhất

Thời học trò, không ai mà không từng vi phạm nội quy ít nhất một lần, mỗi lần như thế thầy cô đều yêu cầu chúng ta phải làm bản tự kiểm điểm để ghi nhớ và hứa không tái phạm lần sau. Bản tự kiểm điểm sẽ được gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên xem xét để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời các bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Sở GD&ĐT....................                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường...........................                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                         -------------------------
       
 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường

                                                                        - Giáo viên chủ nhiệm lớp

Em tên là:..................................................................Học sinh lớp:...................................      

Nơi ở:................................................................................................................................

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):....................................................................

Họ tên cha:...........................................................Số điện thoại:.......................................

Họ tên mẹ:............................................................Số điện thoại:.......................................

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):.....................................

Vi phạm nội quy vào ngày.....tháng.....năm...... Vi phạm lần thứ:.......................................

Nội dung vi phạm:..............................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thuộc điều.....................................của trường...................................................................

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

 
............., ngày.......tháng.......năm..........
 
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 


Hướng dẫn cách ghi bản tự kiểm điểm

- Kính gửi: ghi tên trường ở dòng đầu, tên lớp ở dòng thứ hai.

- Em tên là:...........................Học sinh lớp:..............................ghi đầy đủ họ tên và lớp học của học sinh đó.  

- Nơi ở: ghi cụ thể địa chỉ nơi học sinh đó đang sinh sống và học tập.

- Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): nếu ở với ba mẹ thì ghi ba mẹ, nếu ở với người thân khác như cô, dì, chú, bác,... thì ghi cô, dì, chú, bác...

- Họ tên cha:.....................Số điện thoại:....................ghi dầy đủ họ tên cha và số điện thoại có thể liên lạc được với cha học sinh.

- Họ tên mẹ:......................Số điện thoại:...................ghi dầy đủ họ tên mẹ và số điện thoại có thể liên lạc được với mẹ học sinh.

- Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ): nếu học sinh không ở với cha mẹ thì ghi số điện thoại của người mà học sinh đó hiện đang sống cùng.

- Vi phạm nội quy vào ngày.....tháng.....năm...... Vi phạm lần thứ:...............ghi rõ ngày tháng năm vi phạm và số lần vi phạm của học sinh đó.

- Nội dung vi phạm: ghi chi tiết nội dung mà học sinh đó đã vi phạm.

- Thuộc điều.......................của trường..........................ghi rõ điều liên quan đến nội dung vi phạm và tên trường học sinh đó đang học.

- Họ sinh ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn