• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi đơn cớ mất chẩn nhất dành cho mọi người

Hướng dẫn cách ghi đơn cớ mất chẩn nhất dành cho mọi người

Khi bạn bị mất giấy tờ tùy thân, bạn cần làm đơn cớ mất để trình lên công an phường hoặc địa phương nơi bạn sống. Sau khi có xác nhận của công an, bạn có thể tiến hành làm thủ tục cấp lại các giấy tờ trên. Dưới đây là mẫu đơn cớ mất chuẩn nhất dành cho những ai muốn làm đơn xin cấp lại giấy tờ mới.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quận (huyện):.................................                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường (xã)  :.................................

 

ĐƠN CỚ MẤT

 

Kính gởi:.................................................................................................................

Trích yếu:................................................................................................................

Tôi tên:.........................................................................................................................................................

Sinh ngày.........tháng.........năm........................

Tại:...............................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân:.................................Ngày cấp:...............................Tại:...........................................

Thường trú tại số:..........................................................................đường:....................................................

Phường (xã, TT):........................................................Quận (huyện):............................................................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm ......

Tôi có mất:.....................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

Tại:.................................................................................................................................................................

Lý do:.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 …………, ngày …. tháng …. năm …...

  Người viết đơn

Người chứng thứ nhất

 

 

                                     XÁC NHẬN

Người chứng thứ hai                                                                                         của cơ quan có thẩm quyền                                 

Hướng dẫn cách ghi đơn cớ mất

- Kính gởi: tên công an phường (xã) địa phương nơi bạn xin xác nhận.

- Trích yếu: ghi nội mục đích chính của việc làm đơn. Ví dụ: mất giấy chứng minh nhân dân.

- Tôi tên: họ và tên người làm đơn.

- Sinh ngày…tháng… năm:………………………………………………… Tại:………………………………..: ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh.

- Nghề nghiệp: công việc hiện tại người viết đơn đang làm

- CMND:………………… Ngày cấp:…………………… Tại:………………: ghi đầy tên số CMND, ngày cấp và nơi cấp (nếu không nhớ có thể xem lại trên giấy CMND để điền cho chính xác).

- Thường trú tại số:………………….. đường:…………………………….

Phường(xã):…………………………… Quận (huyện):…………………….: địa chỉ thường trú theo hộ khẩu của người làm đơn.

- Kính trình quý cơ quan rằng, ngày… tháng… năm….: ghi ngày tháng năm bạn bị mất giấy tờ.

- Tôi có mất: ghi đầy đủ tên giấy tờ mà bạn mất.

- Tại: nơi bạn đánh rơi giấy tờ.

- Lý do: nguyên nhân dẫn đến việc mất giấy tờ.

- Nếu có người làm chứng việc mất giấy tờ của bạn, đưa cho người đó kí và ghi rõ họ tên.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn