• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi đơn xin cấp lại thẻ sinh viên chuẩn nhất

Hướng dẫn cách ghi đơn xin cấp lại thẻ sinh viên chuẩn nhất

Thẻ sinh viên là thứ quan trọng gắn liền với những năm cao đẳng, đại học của quãng đời sinh viên. Nếu chẳng may vì lí do gì đó như mất, hỏng... bạn không thể sử dụng được thẻ thì cần phải làm đơn xin cấp lại thẻ. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

Kính gửi: ................................................................................

Tôi tên:.........................................................................................Mã số sinh viên:.........................................

Ngày sinh:..................................Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):......................................................................Khóa:.............................................

Hệ đào tạo:  dài hạn tập trung (chính qui) tại trường.....................................................................................

Lý do xác nhận: xin cấp lại.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 .................., ngày.....tháng....năm....
 
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 


XÁC NHẬN CỦA KHOA

 

 

 


Hướng dẫn cách ghi đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

- Kính gửi: ghi tên phòng ban và tên trường bạn muốn xin cấp lại thẻ

- Tôi tên:..................................................Mã số sinh viên:.......................................ghi đầy đủ họ tên và mã số sinh viên của người làm đơn.

- Ngày sinh:..............................Hộ khẩu thường trú:..........................................ghi rõ ngày tháng năm sinh và hộ khẩu thường trú của người làm đơn (theo sổ hộ khẩu).

- Hiện đang học lớp (ngành):..........................Khóa:...............................ghi rõ tên ngành đang học và khóa học của người làm đơn.

- Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường.....................................ghi đầy đủ tên trường.

- Lý do xác nhận: xin cấp lại......................................................trong trường hợp này là xin cấp lại thẻ sinh viên.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn