• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi đơn xin chuyển trường chuẩn nhất dành cho sinh viên

Hướng dẫn cách ghi đơn xin chuyển trường chuẩn nhất dành cho sinh viên

Trong quá trình học tập có thể vì lí do nào đó mà trường học trở nên bất lợi đối với bạn, ví dụ như nhà xa trường, ngành học ở trường đó không phải là ngành học mình yêu thích.... và bạn có ý định xin chuyển sang trường đại học mà không muốn thi lại thì mẫu đơn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Mời bạn tham khảo bên dưới.

Số vào sổ:__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi:  - Ông Hiệu trưởng trường …..................................................................

Đồng kính gửi:  - Ông Hiệu trưởng trường..............................................................

- Tôi tên:.............................................................................sinh ngày:.............................................

- Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố):............................................................

 .....................................................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường:................................................................................

 .....................................................................................................................................................

- Hiện là sinh viên đang học lớp:..............................Năm thứ:.............................................................

- Khóa:...................................Hệ:.......................................MSSV:....................................................

- Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học................................................., tôi đã đạt được số điểm............/...............điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).

- Trong thời gian học tập tại trường Đại học :..............................................

+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý  kỷ luật, các mức cụ thể):...............................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội)...........................................................................................

 ........................................................................................................................................................

- Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến).............................................................................

 ......................................................................................................................nhưng không trúng tuyển.

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:...........................................................

Ngành học:.......................................................trường:.........................................................................

Với lý do:.............................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).

Trân trọng.

.................., ngày ........ tháng ........ năm 20......

Người làm đơn

(Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin chuyển trường đại học

- Kính gửi:  - Ông Hiệu trưởng trường.......................ghi tên trường bạn đang học.

- Đồng kính gửi:  - Ông Hiệu trưởng trường..........................ghi tên trường bạn muốn chuyển đến.

- Tôi tên:...........................sinh ngày:............................ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của sinh viên.

- Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố): ghi tên xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố) theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ tùy thân khác.

- Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường: ghi cụ thể địa chỉ nhà theo sổ hộ khẩu.

- Hiện là sinh viên đang học lớp:..........................Năm thứ:......................ghi tên lớp và năm sinh viên đang học.

- Khóa:........................Hệ:......................MSSV:..........................ghi rõ tên khóa, hệ đào tạo và mã số sinh viên do trường cấp.

- Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học..............................., tôi đã đạt được số điểm............/...............điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường): ghi rõ tên trường và số điểm trúng tuyển của bản thân/ số điểm đầu vào của ngành mà trường đưa ra.

- Trong thời gian học tập tại trường Đại học :.......................................ghi tên trường đang học.

+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý  kỷ luật, các mức cụ thể.

+ Thuộc diện: cấp học bổng, trợ cấp xã hội.

- Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến)..............................nhưng không trúng tuyển: ghi rõ tên trường chuyển đến.

- Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ: ghi tên năm muốn học ở trường chuyển đến.

- Ngành học:.........................trường:...........................tên ngành và tên trường đó.

- Với lý do: ghi cụ thể lý do bạn muốn xin vào học trường đó.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn