• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu cam kết chuẩn nhất dành cho mọi người

Hướng dẫn cách ghi mẫu cam kết chuẩn nhất dành cho mọi người

Mẫu giấy cam kết dùng cho các cá nhân cam kết với công ty sẽ thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với công ty sau khi đã ký kết hợp đồng lao động. Nội dung bản cam kết sẽ là một bằng chứng về việc thực hiện cam kết của bạn với công ty cũng như thời gian bạn làm việc tại công ty, đảm bảo thỏa thuận hai bên được thực hiện đúng. Mời các bạn tham khảo mẫu cam kết dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

 

BẢN CAM KẾT 

Kính gửi:........................................................................................................................................

 

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi)..............................................................................

Mã số thuế (nếu có):......................................................................................................

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:.................................Ngày cấp:................Nơi cấp:...............

Địa chỉ cư trú/trụ sở:.......................................................................................................

Nơi làm việc (nếu có):.....................................................................................................

Điện thoại liên hệ:...........................................................................................................

 

Tôi cam kết các nội dung sau đây

1.....................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................

5.....................................................................................................................................

(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

 

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1.....................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

      …………., ngày …… tháng …… năm……....

                                                CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

             (Ký, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn ghi nội dung:  Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết của cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án, có nghĩa vụ với khách hàng và các bên có liên quan….).

 

Hướng dẫn cách ghi mẫu cam kết

- Kính gửi: ghi tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... nơi người làm cam kết làm việc.

- Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) ghi tên người làm đơn.

- Mã số thuế (nếu có): nếu có thì ghi rõ, không thì bỏ qua.

- Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:..............................Ngày cấp:........................Nơi cấp:......................ghi rõ số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/ đăng kí kinh doanh, ngày tháng năm cấp và nơi cấp giấy tờ đó.

- Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ nơi người làm đơn cư trú theo hộ khẩu thường trú của người đó.

- Nơi làm việc (nếu có): nếu có thì ghi rõ, không thì bỏ qua.

- Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được khi cần.

- Tôi cam kết các nội dung sau đây: Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết của cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án, có nghĩa vụ với khách hàng và các bên có liên quan….), tối thiểu 1 nội dung và tối đa 5 nội dung.

- Tôi/chúng tôi đề nghị: ghi rõ những đề nghị muốn gửi đến công ty, cơ quan, doanh nghiệp mà người làm đơn mong muốn.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn