• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Trợ cấp xã hội là khoản tiền hoặc tài sản khác do Nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ cấp cho các thành viên của xã hội trong những trường hợp những thành viên này gặp rủi ro, hiểm nghèo, nghèo đói, bất hạnh nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Nếu bạn hoặc người thân bạn thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội thì mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội là thủ tục giúp ích cho bạn. Mời bạn kham khảo mẫu đơn dưới đây.

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

...................., ngày......tháng......năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

                         Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........

  Tỉnh, thành phố.........................................................................

Tên tôi là:...............................................................................................Nam, nữ.................................................

Sinh ngày........tháng......năm...........

Quê quán:............................................................................................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại...............................................................................................................................

Xã (phường, thị trấn).................................................................. huyện (quận, thị xã, TP)........................................

Tỉnh.....................................................................................................................................................................

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng....................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Vậy tôi làm đơn này đề nghị....................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Xác nhận của Trưởng thôn xác nhận trường                                                                       Người viết đơn

hợp ông (bà).................................................                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho.................................................. 

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 
 
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20... đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

TM.UBND XÃ

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị trợ cấp xã hội

 

Kính gửi: ghi tên xã (phường, thị trấn) nơi bạn nộp đơn ở dòng đầu, tên huyện (quận, thị xã, thành phố) ở dòng thứ hai và tên tỉnh, thành phố ở dòng thứ ba.

- Tên tôi là:...................................Nam, nữ.....................................ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.

- Sinh ngày........tháng......năm...........ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đó.

- Quê quán: ghi tên quê quán của người đó

- Hiện có hộ khẩu thường trú tại: ghi rõ địa chỉ theo hộ khẩu của người hưởng trợ cấp xã hội.

- Xã (phường, thị trấn)................................huyện (quận, thị xã, TP)....................................ghi rõ tên xã (phường, thị trấn) và huyện (quận, thị xã, TP) nơi người hưởng chế độ xã hội đang sống.

- Tỉnh: ghi tên tỉnh (thành) nơi người đó đang sống.

- Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng: ghi rõ hoàn cảnh, gia đình, thuộc đối tượng nào để UBND căn cứ vào đó xét trợ cấp cho bạn.

- Vậy tôi làm đơn này đề nghị: ghi chi tiết mục đích làm đơn một cách hợp lí.

- Người ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên trưởng thôn (ấp, khu phố) xác nhận rồi nộp tiếp lên UBND phường (xã) xem xét và quyết định.

học thiết kế websiteBình luận của bạn