You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Biểu mẫu
  3. Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn khởi kiện hay nhất dành cho mọi người

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn khởi kiện hay nhất dành cho mọi người

Đơn khởi kiện được sử dụng trong trường hợp khởi kiện các cá nhân, tổ chức về các tranh chấp dân sự, thương mại, kinh tế, đất đai, thừa kế, lao động, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại,... Nếu bạn đang trong một vụ tranh chấp mà không có hướng giải quyết, cần đến cơ quan chức năng vào cuộc thì mẫu đơn khởi kiện sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó thuận lợi hơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------------

 ...............(1), ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN KHỞI KIỆN

 về việc .....

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ..................................................................................................

Họ và tên người khởi kiện: (3)....................................................................................................................................

Địa chỉ: (4)............................................................................................................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5)..................................................................

Địa chỉ: (6).............................................................................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện: (7)...........................................................................................................................................

Địa chỉ: (8)..................................................................................................................................

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)...................................................

Địa chỉ: (10) ................................................................................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(11) .......................................................................................................................................

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(11) 

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) .....................................................................................

 Địa chỉ: (13) .................................................................................................................................

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1 ..................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 
Người khởi kiện (16)

 

 

 


Hướng dẫn sử dụng mẫu

 (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm ……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

 (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).   

 (5), (7) (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

 (6), (8)(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

 (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

 (12)(13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số … phố … quận …TP Hà Nội).

 (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

 (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

 (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.


 Cám ơn bạn đã đọc bài viết! Bài viết được viết bởi tâm huyết của tác giả vì thế hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website lấy nội dung mà không để nguồn hoặc copy bài với số lượng lớn.Đặt câu hỏi cho bài viết này ?