• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu chuẩn nhất

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu chuẩn nhất

Đơn xin cấp lại hộ chiếu là mẫu đơn sử dụng trong trường hợp người làm đơn muốn cấp lại hộ chiếu do bị mất, hoặc muốn thay đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành. Người làm đơn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân sau đó nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại hộ chiếu. Mời mọi người tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Mẫu TK/HC/GTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------- 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi,

bổ sung Hộ chiếu phổ thông hoặc cấp Giấy thông hành)

1. Họ và tên (chữ in hoa)..............................................................................................  2. Nam    Nữ        

3. Sinh ngày......./........../................... 4. Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia)...................................................

5. Giấy CMND VN số ..................... Ngày cấp......../......../.......... Nơi cấp (Tỉnh, Tp)...............................

6. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi theo giấy phép cư trú của nước sở tại)................................................

7. Số điện thoại (để liên hệ khi cần thiết)...............................................................................................

8. Địa chỉ cư trú ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký  thường trú hoặc tạm trú):

.........................................................................................................................................................

9. Địa chỉ nơi làm việc ở trong nước .....................................................................................................

10. Cha đẻ: họ và tên ......................................................... sinh ngày ........./.........../............

Mẹ đẻ: họ và tên ...................................................................... sinh ngày........./............/..............

Vợ/chồng: họ và tên.....................................................................sinh ngày........./.........../...................

Địa chỉ, số điện thoại người thân để liên hệ khi cần...............................................................................

11. Hộ chiếu được cấp lần gần nhất số...............................cấp ngày......../......../............Cơ quan cấp 

12. Nội dung đề nghị (2) 

13. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có) :

 Họ và tên (chữ in hoa)..................................................................................Nam        Nữ    

Sinh ngày....../......./........... Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia).................................

14. Giấy tờ (bản sao/ chụp) nộp kèm theo: ......................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.    

 
............., ngày....tháng....năm....
 
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 Chú thích:

(1): Nộp 02 ảnh, dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh để rời;

(2): Ghi cụ thể theo nội dung thích hợp sau đây: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; đề nghị cấp lại hộ chiếu (do mất/hết hạn/tách cấp riêng hộ chiếu cho con); đề nghị cấp đổi hộ chiếu; đề nghị  thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh/số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha /mẹ; đề nghị  sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị cấp Giấy thông hành để về nước.

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin cấp lại hộ chiếu

1. Họ và tên (chữ in hoa)................................  2. Nam    Nữ        ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA và đánh dấu X bên cạnh giới tính của người làm đơn.

3. Sinh ngày......./........../................... 4. Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia)....................................ghi rõ ngày tháng năm sinh và tỉnh/thành, quốc gia nơi người làm đơn sinh ra.

5. Giấy CMND VN số ..................... Ngày cấp......../......../.......... Nơi cấp (Tỉnh, Tp).....................ghi rõ số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm cấp và nơi cấp ở Việt Nam.

6. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi theo giấy phép cư trú của nước sở tại): ghi cụ thể địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống ở nước ngoài.

7. Số điện thoại (để liên hệ khi cần thiết): ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được với người đó khi cần.

8. Địa chỉ cư trú ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký  thường trú hoặc tạm trú): ghi cụ thể địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu ở Việt Nam của người làm đơn.

9. Địa chỉ nơi làm việc ở trong nước: ghi rõ nơi người làm đơn đang làm việc trong nước.

10. Cha đẻ: họ và tên ......................................................... sinh ngày ........./.........../............ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của cha người làm đơn.

Mẹ đẻ: họ và tên ...................................................................... sinh ngày........./............/..............ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của mẹ người làm đơn.

Vợ/chồng: họ và tên..................................................................sinh ngày........./.........../.............ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của vợ/chồng người làm đơn (nếu có).

Địa chỉ, số điện thoại người thân để liên hệ khi cần: ghi cụ thể địa chỉ, số điện thoại có thể liên lạc khi cần của mẹ hoặc ba hoặc của vợ/chồng người làm đơn.

11. Hộ chiếu được cấp lần gần nhất số........................cấp ngày......../......../............Cơ quan cấp...............ghi rõ số hộ chiếu cũ, ngày tháng năm cấp và nơi cấp hộ chiếu đó.

12. Nội dung đề nghị (2): Ghi cụ thể theo nội dung thích hợp sau đây: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; đề nghị cấp lại hộ chiếu (do mất/hết hạn/tách cấp riêng hộ chiếu cho con); đề nghị cấp đổi hộ chiếu; đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh/số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha /mẹ; đề nghị sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị cấp Giấy thông hành để về nước.

13. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có) :

Họ và tên (chữ in hoa)................................................................Nam        Nữ    ghi đầy đủ họ tên, đánh dấu X vào bên cạnh giới tính của con người làm đơn (nếu có).

Sinh ngày....../......./........... Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia).................................ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh của con người làm đơn (nếu có).

14. Giấy tờ (bản sao/ chụp) nộp kèm theo: ghi chi tiết tên giấy tờ kèm theo và photo giấy tờ đó kèm vào đơn.

- Người làm đơn dán ảnh mình vào ô bên phải phía trên và dán hình con mình (nếu có) vào phía dưới, ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn