• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học chuẩn nhất

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học chuẩn nhất

Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn sử dụng cho việc chuyển đổi môi trường học tập của con em từ trường này sang trường kia. Tùy vào cấp học khác nhau mà có mẫu đơn chuyển trường tương ứng. Dưới đây là mẫu đơn chuyển trường ở cấp tiểu học mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

                     Kính gửi:

                                         - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:......................................................

                                         - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:......................................................

                                         - Hiệu trưởng trường..............................................................

                                         - Hiệu trưởng trường..............................................................                               

 

Tôi tên là:...................................................................Hiện ngụ tại:...............................................................

Là phụ huynh của em................................................Sinh năm....................................................................

là học sinh lớp.................năm học.............................thuộc trường..............................................................

Kết quả cuối năm:.................Học lực:........................Hạnh kiểm:................................................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường.....................................................................................

và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm

học .................... tại trường........................................................................................................................... 

thuộc huyện .................................... tỉnh: ..............................................

Lý do:...........................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

         Kính mong được sự chấp thuận.

 

 

Hồ sơ đính kèm:                                           ................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

- Học bạ                                                                           Người làm đơn                                                    

- Khai sinh

 

 

                                                           

 

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                                              Ý kiến Hiệu Trưởng trường      

       (Nơi chuyển đến)                                                                                       (Nơi đang học)

 

Cách làm đơn chuyển trường dành cho học sinh tiểu học

- Kính gửi: ghi tên Lãnh đạo phòng GD-ĐT của nơi đang học ở dòng đầu và tên Lãnh đjao nơi sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:.............................................................Hiện ngụ tại:.................................... ghi tên phụ huynh và ghi tên tỉnh thành nơi người làm đơn (phụ huynh có con em muốn chuyển trường) đang sinh sống.

-  Là phụ huynh em:...............................................Sinh năm:........................................là học sinh lớp...................năm học...........................thuộc trường.........................................ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, lớp học, năm học và trường học của học sinh.

- Kết quả cuối năm:.............................Học lực:..............................Hạnh kiểm:.................................ghi chính xác số điểm, loại học lực và hạnh kiểm mà học sinh đạt được trong năm học.

- Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường.....................................................................................và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường................................................................................................................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ..............................................ghi đầy đủ tên trường, tên lãnh đạo phòng GD-ĐT, tên lớp, trường, huyện, tỉnh muốn chuyển đến.

- Lý do: ghi lý do đầy đủ và hợp lý.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn