Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

Có rất nhiều cách và trường hợp để cộng (trừ) ngày tháng. Bạn hãy theo dõi bài viết này để tìm hiểu và thực hiện chúng nhé!

Cộng hoặc trừ ngày

Để cộng hoặc trừ ngày bạn dùng phép cộng trừ thông thường. Dưới đây là 3 ví dụ, mỗi ví dụ tương ứng với 1 trường hợp

VD1: Muốn tìm số ngày chênh lệch của ngày cho trước với ngày hôm nay, bạn chỉ cần lấy ngày hôm nay trừ ngày cho trước là ra kết quả:

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD2: Muốn tìm 2 tuần trước (14 ngày trước) là ngày bao nhiêu bạn thực hiện phép trừ thông thường sẽ ra kết quả:

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD3: Hoặc bạn muốn tìm 2 tuần nữa (14 ngày sau) là ngày bao nhiêu thì cũng thực hiện phép cộng thông thường:

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác


Cộng hoặc trừ tháng 

Để cộng hoặc trừ số tháng bạn sử dụng công thức với cú pháp sau:

=EDATE(start_date,months)

trong đó:

start_date: là ngày bắt đầu

months: số tháng

Sau đây là 2 ví dụ tương ứng với 2 trường hợp:

VD1: Muốn tìm 2 tháng sau là ngày bao nhiêu bạn dùng công thức: =EDATE(B3,2)

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD2: Muốn tìm 2 tháng trước là ngày bao nhiêu bạn dùng công thức: =EDATE(B3,-2)

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

Cộng hoặc trừ năm

Để cộng hoặc trừ số năm bạn sử dụng công thức với cú pháp:

=DATE(YEAR(*ô chứa ngày bắt đầu*)+*số năm*,MONTH(*ô chứa ngày bắt đầu*),DAY(*ô chứa ngày bắt đầu*))

Đề dễ hiểu, mình minh họa bằng 2 ví dụ sau, mỗi ví dụ tương ứng với 1 trường hợp:

VD1: Muốn tìm sau 3 năm là ngày bao nhiêu mình dùng công thức: =DATE(YEAR(B3)+3,MONTH(B3),DAY(B3))

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD2: Muốn tìm sau 4 năm là ngày bao nhiêu, mình dùng công thức: =DATE(YEAR(B3)-4,MONTH(B3),DAY(B3))

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

Tính chênh lệch số năm, số tháng, số ngày lẻ

Phép trừ thông thường chỉ cho phép tính số ngày chênh lệch. Nếu muốn tính chênh lệch số năm, số tháng, số ngày bạn phải sử dụng một công thức phức tạp hơn là hàm =DATEDIF

Chức năng: Hàm DATEDIF trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn.

Cú pháp: =DATEDIF(first_date,end_date,option)

trong đó:

first_date: là ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính 

end_date: là ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính

option: là tùy chọn, kết quả tính toán sẽ trả về theo tùy chọn này. Có tất cả các tùy chọn sau:

  • "d" : Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
  • "m" : Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
  • "y" : Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
  • "yd" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
  • "ym" : Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
  • "md" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.

Để dễ hiểu, mỗi tùy chọn mình sẽ minh họa bằng 1 ví dụ.

VD1: =DATEDIF(B3,C3,"d") - Hàm sẽ trả về số ngày chênh lệch giữa ngày ở ô B3 và ngày ở ô C3

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD2: =DATEDIF(B3,C3,"m") - Hàm sẽ trả về số tháng chênh lệch (chỉ lấy phần nguyên) giữa ngày ở ô B3 và ngày ở ô C3

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD3: =DATEDIF(B3,C3,"y") - Hàm sẽ trả về số năm chênh lệch (chỉ lấy phần nguyên) giữa ngày ở ô B3 và ngày ở ô C3

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD4: =DATEDIF(B3,C3,"yd") - Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa B3 và C3

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD5: =DATEDIF(B3,C3,"ym") - Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa B3 và C3

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

VD6: =DATEDIF(B3,C3,"md") - Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa B3 và C3

Hướng dẫn chi tiết cách trừ ngày tháng trong Excel chính xác

Công thức tính chênh lệch số năm, số tháng, số ngày lẻ được áp dụng rõ ràng và dễ hiểu nhất trong việc thực hiện tính tuổi. Bạn có thể tham khảo tại đây: Hướng dẫn chi tiết cách tính tuổi trong Excel

Như vậy trên đây là toàn bộ các công thức tính toán với ngày tháng. Bạn đang muốn tính trong trường hợp nào thì hãy xem ở trường hợp đó và áp dụng vào trang tính của bản thân nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc khó khăn nào trong việc thực hiện, bạn hãy comment tại bài viết này, mình sẽ hướng dẫn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!

học thiết kế website



Bình luận của bạn