• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn làm đơn xin chuyển công tác cho giáo viên hay nhất

Hướng dẫn làm đơn xin chuyển công tác cho giáo viên hay nhất

Đơn xin chuyển công tác là mẫu đơn sử dụng cho giáo viên có nguyện vọng xin chuyển việc giảng dạy về nơi khác. Nếu bạn là giáo viên và đang có ý định muốn chuyển công tác về gần nhà thì dưới đây là mẫu đơn bạn có thể cần đến.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC.

    

 Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ……………..;

- Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT …………………………..

 

Tôi là:……………………...................................Nam (nữ): nữ. .............................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................

Quê quán: …………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………...

 Hiện đang công tác tại đơn vị trường: ……………………………………………….

 Giáo viên môn: ……………, trình độ đào tạo: ………., Tốt nghiệp loại:…………..

Chức vụ hiện nay: …………………. Hệ đào tạo chính quy (tại chức): ……………

Vào ngành giáo dục năm ……….. Đã công tác tại đơn vị được …….. năm.

Hệ số mức lương hiện hưởng:................... mã ngạch: …………………………….

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam......................ngày chính thức.............................

I. Hoàn cảnh gia đình (ghi rõ hoàn cảnh gia đình mình và gia đình chồng (vợ) nếu có gồm cha, mẹ, anh chị em ruột).

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

 

II. Hoàn cảnh bản thân:

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

III. Kết quả công tác và thành tích đã đạt được trong quá trình công tác (mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lao động giỏi, chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giấy khen, bằng khen...)

Luôn hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao, hàng năm đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

IV. Kỷ luật (mức độ vi phạm kỷ luật, hình thức kỷ luật): không

V. Lý do xin thuyên chuyển:

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

VI. Đơn vị xin thuyên chuyển đến:

...................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật.

Ngày............ tháng............ năm 20...

          Người khai ký tên

 


VII. Nhận xét và xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

1. Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hiệu quả đã đạt được

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Xác nhận lời khai của người viết đơn

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Ý kiến đề nghị

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ngày............ tháng............ năm 2010

                                                                       Ký tên, đóng dấu


Hướng dẫn cách ghi đơn xin chuyển công tác

- Kính gửi: ghi rõ tên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Hiệu trưởng trường nơi người làm đơn muốn chuyển đến.

- Các mục Tôi là, Giới tính (Nam, Nữ), Quê quán, Chỗ ở hiện nay: là những thông tin cá nhân cần phải ghi đầy đủ và chính xác.

- Hiện đang công tác tại đơn vị trường: ghi tên trường đang công tác (không phải là tên trường mà người làm đơn muốn chuyển đến).

- Giáo viên môn:........................... Trình độ đào tạo:.......................Tốt nghiệp loại:............................ ghi đầy đủ theo đúng môn học và trình độ của người làm đơn. Ví dụ: Giáo viên môn: Ngữ văn...............Triifnh độ đào tạo: Đại học...............Tốt nghiệp loại: Giỏi...........

- Chức vụ hiện nay:.......................................Hệ đào tạo chính quy (tại chức):...................... người làm đơn ghi đầy đủ theo chức vụ và hệ đào tạo hiện nay của mình. Ví dụ: Chức vụ hiện nay: Giáo viên............Hệ đào tạo chính quy (tại chức): Cử nhân.......

- Vào ngành giáo dục năm.............. Đã công tác tại đơn vị được........... năm: người làm đơn ghi năm bắt đầu việc giảng dạy và số năm công tác tại đơn vị hiện nay (không tính các đơn vị trước nếu có). Ví dụ: Vào ngành giáo dục năm 2000......... Đã công tác tại đơn vị được 5 năm.

- Hệ số mức lương được hưởng:................................Mã ngạch:............................ghi hệ số và mã ngạch mà nhà trường cấp cho giáo viên khi họ công tác tại đó.

- Hoàn cảnh gia đình: ghi đầy hoàn cảnh của người thân đang chung sống với mình, về tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ....

- Hoàn cảnh bản thân: ghi rõ những thông tin về bản thân có liên quan đến việc chuyển công tác.

- Lý do: ghi chi tiết và hợp lý lý do mà người làm đơn muốn xin chuyển công tác. Đây cũng là thông tin mà trường căn cứ vào để xác nhận đơn.

- Đơn vị xin chuyển đến: ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của trường muốn chuyển đến.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên. Sau đó gửi lên đơn vị trường để được phê duyệt.

học thiết kế websiteBình luận của bạn