Hướng dẫn phá khóa mật khẩu của sheet trong file Excel (remove password sheet excel)

Bạn muốn chỉnh sửa nội dung của những file excel đã bị khóa sheet nhưng không có mật khẩu hoặc đã quên mật khẩu? Hãy thực hiện theo hướng dẫn trong bài viết này nhé!

Lưu ý: Bài viết này chỉ hướng dẫn những thủ thuật được áp dụng trong việc gỡ mật khẩu của SHEET, đối với cả file Excel có đặt mật khẩu thì bạn không thể thực hiện bằng cách này được. mà phải cài thêm phần mềm để phá password.

Khi muốn chỉnh sửa file excel đã bị khóa sheet, bạn sẽ bị nhận thông báo từ excel như sau:

Hãy thực hiện theo một trong những cách dưới đây để thực hiện phá khóa sheet excel:

Cách 1: Phá khóa Excel bằng VBA

Bước 1: Ở file Excel, ấn tổ hợp phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications của Excel xuất hiện.

Bước 2: Chọn sheet mà bạn muốn remove password, cửa sổ chỉnh sửa VBA của sheet đó sẽ xuất hiện:

Bước 3: Cop đoạn mã dưới đây vào cửa sổ đó:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If

Bước 4: Trên thanh công cụ chọn biểu tượng Run như hình dưới đây (phím tắt: F5) để Excel chạy đoạn mã đó:

Bước 5: Xuất hiện thông báo hỏi bạn có muốn gỡ password sheet đó hay không, bạn bấm Yes để tiếp tục.

Quá trình phá pass diễn ra khoảng 2-3 phút, sau khi chạy xong, sẽ có thông báo: Sheet "tên file" is unprotected là file của bạn đã được phá pass thành công.

Cách 2: Phá khóa bằng cách thay đổi tên tệp Excel

Bước 1: Vào Control Panel → chọn Appearance and Personalization → chọn File Explorer Options.

Bước 2: Hộp thoại File Explorer Options hiện ra, vào thẻ View → bỏ chọn Hide extensions for known file type → chọn Apply → OK

Bước 3: Đổi tên file của bạn từ .xlsx sang .zip

Bước 4: Mở file nén này ra → vào thư mục xl → thư mục worksheets → tất cả các sheet của file sẽ hiển thị ở đây → chọn sheet bạn muốn phá khóa → Mở sheet đó bằng notepad.

Bước 5: Tìm bất cứ đoạn mã nào có chữ Protection → xóa nó đi rồi lưu lại

Bước 6: Đổi lại tên file từ .zip sang .xlsx

Bước 7: Mở lại file Excel → chọn Unprotect Sheet là bạn có thể chỉnh sửa bẳng tính Excel như thông thường.

Trên đây là 2 cách giúp bạn có thể phá khóa sheet Excel dễ dàng. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết toàn bộ các thao tác với khóa file excel (khóa không cho đọc hoặc khóa không cho chỉnh sửa)

học thiết kế websiteBình luận của bạn