Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông của một doanh nghiệp theo định kỳ cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông tại đây.

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông:

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------
Số: 19 - BB/CP…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ...................
(V/v: ………………...)

Hôm nay, ngày .................................., tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG .......................

Địa chỉ trụ sở công ty: …………........................................................................................……..

Điện thoại: ………................................................................................................……………….

Công ty Cổ phần …………………. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ……………….

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà........................................................................................................

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà..........................................................................................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:…………

+ Số cổ đông vắng mặt: …………

+ Số cổ đông được uỷ quyền: ……………….

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: ………………………...................................................................….

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP
I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

…………...................................................................….…………............................................

…………...................................................................….…………............................................

II. Thảo luận

…………...................................................................….…………............................................

…………...................................................................….…………............................................

III. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

…………...................................................................….…………............................................

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA
THƯ KÝ

học thiết kế websiteBình luận của bạn