• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động chuẩn nhất

Mẫu công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động chuẩn nhất

Công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động và biểu mẫu được lập ra bởi đơn vị doanh nghiệp để đăng ký về việc sử dụng lao động của doanh nghiệp đó. Trong công văn, đơn vị đó cần nêu rõ tên doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi cấp, địa chỉ.... gửi đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận (huyện) nơi doanh nghiệp đó tọa lạc. Dưới đây là biểu mẫu mọi người có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội quận .................

Đơn vị (Công ty): ..............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................................................

Nơi cấp:.............................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................................

Mã số cơ quan lao động cấp:.............................................................................................................

Hiện tại đơn vị có nhu cầu sử dụng đăng ký danh sách lao động như sau:

1/. Tổng số lao động theo danh sách đăng ký: ...... người

                                (Chia ra: Nam ............... người; Nữ …………….người)

2/. Số lao động đăng ký lần đầu (tăng mới): ……………người

                                (Chia ra: Nam ……………… người; Nữ ……………. người)

Trong đó có:

- Số lao động có hộ khẩu tỉnh ……………………. người

                  (Chia ra: Nam ……………. người; Nữ…………….người)

+ Số lao động có tay nghề (qua trường lớp đào tạo):……… người

                  (Chia ra: Nam……………… người; Nữ……………. người)

+ Số lao động không có tay nghề: ………………………. người

                  (Chia ra: Nam……………… người; Nữ…………….người)

Đơn vị sẽ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng lao động.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu.


 

 

 

Hướng dẫn cách ghi công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động

- Kính gửi: Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội quận .................ghi tên quận (huyện) nơi doanh nghiệp đó đang hoạt động.

- Đơn vị (Công ty): ghi rõ tên đơn vị công ty, doanh nghiệp đó.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ghi rõ số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, doanh nghiệp đó.

- Nơi cấp: ghi nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Địa chỉ: ghi cụ thể địa chỉ nơi công ty, doanh nghiệp đó đang tọa lạc.

- Điện thoại: ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc của công ty, doanh nghiệp đó.

- Mã số cơ quan lao động cấp: ghi rõ mã số do cơ quan lao động cấp cho công ty, doanh nghiệp đó.

Hiện tại đơn vị có nhu cầu sử dụng đăng ký danh sách lao động như sau:

1/. Tổng số lao động theo danh sách đăng ký: ...... người: ghi tổng số lao động và ghi rõ số nam và số nữ bên dưới. 

(Chia ra: Nam ............... người; Nữ …………….người)

2/. Số lao động đăng ký lần đầu (tăng mới): ……………người: ghi tổng số lao động mà công ty, doanh nghiệp đó đăng ký lần đầu và ghi rõ số nam nữ bên dưới.

(Chia ra: Nam ……………… người; Nữ ……………. người)

Trong đó có:

- Số lao động có hộ khẩu tỉnh ……………………. người: ghi số thống kê lao động có hộ khẩu ở tỉnh và ghi rõ số nam và số nữ bên dưới.

(Chia ra: Nam ……………. người; Nữ…………….người)

+ Số lao động có tay nghề (qua trường lớp đào tạo):……… người: ghi tổng số lao động có tay nghề đã qua trường lớp đào tạo và ghi rõ số nam và số nữ bên dưới.

(Chia ra: Nam……………… người; Nữ……………. người)

+ Số lao động không có tay nghề: ………………………. người: ghi tổng số lao động không có tay nghề và ghi rõ số nam và số nữ bên dưới.

 (Chia ra: Nam……………… người; Nữ…………….người)

- Giám đốc công ty, doanh nghiệp đó ký tên và đóng dấu.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn