• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội hay nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội hay nhất

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội nằm trong thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội được gửi tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy phép để kiểm tra, xem xét và phê duyệt để cấp giấy phép cho phép tổ chức lễ hội theo truyền thống hoặc sự kiện. Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội được cập nhật nội dung theo Thông tư mới nhất quy định về tổ chức lễ hội là Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây.

(Ban hành theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         
-------                                                                                                                 ---------------
Số: ………..                                                                                   …………., ngày … tháng … năm …......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

Kính gửi:.................................................................................................

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép):.....................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................................................................

Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép)............................................................................................................

cấp giấy phép tổ chức lễ hội...........................................................................................................................

Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống)......................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Thời gian tổ chức:...........................................................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................................................

Thành phần Ban Tổ chức lễ hội:....................................................................................................................

Cam kết:.........................................................................................................................................................

Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và Điều 5 Thông tư quy định về tổ chức lễ hội./.

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội

- Kính gửi: tên cơ quan xin cấp giấy phép.

- Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép): ghi tên cơ quan hoặc họ tên người đề nghị cấp giấy phép.

- Địa chỉ: ghi chi tiết địa chỉ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Điện thoại: ghi số điện thoại có thể liên lạc được của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép)....................................................................................................

cấp giấy phép tổ chức lễ hội.............................................ghi rõ tên cơ quan cấp giấy phép và tên lễ hội hoặc sự kiện mà người làm đơn muốn xin cấp giấy phép.

- Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống): ghi chi tiết nội dung lễ hội đó.

- Thời gian tổ chức: ghi cụ thể thời gian tổ chức lễ hội.

- Địa điểm tổ chức: ghi cụ thể thời gian tổ chức lễ hội.

- Thành phần Ban Tổ chức lễ hội: ghi rõ thành phần Ban Tổ chức gồm những gì, những ai.

- Cam kết: ghi rõ cam kết của bạn khi được cấp giấy phép tổ chức lễ hội.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn