• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

Mẫu đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

Mẫu đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội là mẫu đơn được cá nhân lập ra gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền với mong muốn được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ nào đó. Trong đơn, người làm đơn điền đầy đủ các thông tin cá nhân và cần trình bày rõ hoàn cảnh bản thân hiện nay để được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và đáp ứng nguyện vọng cho bạn. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -------------------------------

                                                ............, ngày......... tháng..........năm 20.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).....................
                          - Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).............
                                     - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh, thành phố..

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ...................................

Sinh ngày ...................tháng ..................năm ...............

Trú quán tại thôn...........................................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...............................

Tỉnh...............................................................................................................................

Hiện nay, tôi..................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại........................................

......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.

             Xác nhận của Trưởng thôn,                                                               Người viết đơn

xác nhận trường hợp ông (bà)......................................                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

hiện cư trú tại thôn.......................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)


                                              Đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã...................................................... đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết
                                                      Chủ tịch UBND xã

 


 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

- Kính gửi: ghi tên ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ở dòng đầu, tên ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) ở dòng thứ hai.

- Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ.....................................ghi đầy đủ họ tên và giói tính của người làm đơn.

- Sinh ngày ...................tháng ..................năm ...............ghi rõ ngày tháng năm người làm đơn sinh ra.

- Trú quán tại thôn.................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP) .

Tỉnh................................................................................ghi rõ địa chỉ nơi người đó đang sinh sống (thôn, xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã), tỉnh (thành)).

- Hiện nay, tôi................................................ghi cụ thể hoàn cảnh bản thân hiện nay. 

- Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại: ghi rõ tên cơ sở bảo trợ xã hội nơi người làm đơn có nguyện vọng được nuôi dưỡng.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, sau đó đưa đến Trưởng thôn (ấp, khu phố) để xác nhận. Sau đó gửi lên Ủy ban nhân dân xã phường xem xét, giải quyết.

học thiết kế websiteBình luận của bạn