• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh chuẩn nhất

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh chuẩn nhất

Nếu gia đình bạn có người thân từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hiện nay là thương binh hay liệt sĩ và hiện đang bị bệnh thì cần làm đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong đơn, cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, quá trình và thời gian phục vụ trong quân đội, tình trạng bệnh hiện tại... Dưới đây là mẫu đơn chúng tôi muốn gửi đến mọi người.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH

Kính gửi:……..........................

Tên tôi là: ...................................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Nguyên quán:...................................................................................................................................

Hiện cư trú tại:..................................................................................................................................

Nhập ngũ ngày: ........tháng..........năm............

Đơn vị:..............................................................................................................................................

Quá trình, thời gian phục vụ quân đội (Khai rõ thời gian, đơn vị, địa bàn họat động)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................................

Trường hợp bị bệnh (khai rõ thời gian bị bệnh trong QĐ):

Tình trạng bệnh tật hiện nay:................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tình trạng thượng tật (nếu có)...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Hiện nay đã được hưởng chế độ gì:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân.............................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị các cấp .......................... xem xét cho tôi được giải quyết chế độ bệnh binh theo quy định của Nhà nước.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

............, ngày ...... tháng ..... năm .....                                                ............., ngày ....... tháng ..... năm ....
Xác nhận của UBND xã, thị trấn                                                                               Người làm đơn

 (Ký, đóng dấu)                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

  

 

 

 


Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

- Kính gửi: ghi tên ủy ban nhân dân phường (xã) nơi người làm đơn muốn xin giải quyết chế độ bộ binh.

- Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Nguyên quán: ghi rõ quê hương của người làm đơn.

- Hiện cư trú tại: ghi cụ thể địa chỉ nơi người đó đang sinh sống và làm việc.

- Nhập ngũ ngày: ........tháng..........năm............ghi rõ thời gian nhập ngũ tham gia kháng chiến.

- Đơn vị: ghi tên đơn vị nơi người đó phục vụ quân ngũ thời chiến.

- Quá trình, thời gian phục vụ quân đội (Khai rõ thời gian, đơn vị, địa bàn họat động): ghi rõ khoảng thời gian phục vụ, tên đơn vị và địa bàn hoạt động trong quân ngũ.

- Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................ghi ngày tháng năm mắc bệnh.

- Trường hợp bị bệnh (khai rõ thời gian bị bệnh trong QĐ): ghi rõ trong thời gian tham gia quân đội đã mắc bệnh gì.

- Tình trạng bệnh tật hiện nay: ghi rõ tình trạng bệnh hiện nay, có biến chứng gì không.

- Tình trạng thượng tật (nếu có): ghi gioám định kết quả thương tật nếu có, không thì bỏ quan.

- Hiện nay đã được hưởng chế độ gì: ghi rõ chế độ được hưởng theo quy định của Nhà nước.

- Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân: ghi chi tiết hoàn cảnh gia đinh và nguyện vọng bản thân để được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét.

- Đề nghị các cấp .......................... xem xét cho tôi được giải quyết chế độ bệnh binh theo quy định của Nhà nước: ghi tên các cấp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó đưa lên UBND phường (xã, thị trấn) xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn