• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam chuẩn nhất

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam chuẩn nhất

Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam là mẫu đơn kèm theo thông tư số 01/2012/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 03/01/2012. Nếu bạn muốn thăm người thân đang bị tạm giam, tạm giữ trong một vụ án nào đó thì mẫu đơn dưới đây là thủ tục cần thiết cho bạn.

 

                                              Mẫu TG8
                                           BH theo TT số 01/2012/TT-BCA

                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Ngày 03/01/2012

                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

 

             Kính gửi: (1).............................................................................................

                            (2)..............................................................................................

 

Tên tôi là:................................................................................sinh ngày ....../...... /.........

CMND/Hộ chiếu số:..............................cấp ngày ..../..../..... nơi cấp:...............................

Nơi ĐKTT:.........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên:............................................sinh ngày .........../.........../................

Nơi ĐKTT:..........................................................................................................................

Họ và tên cha:...............................................Họ và tên mẹ:..............................................

Hành vi phạm tội:...............................................................................................................

Bắt ngày:........./........./......... Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày ........./........../...........

Quan hệ với người xin được gặp:......................................................................................

Lý do gặp:..........................................................................................................................

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp).

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

         Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

...........................ngày ..... tháng ..... năm ..........

                  XÁC NHẬN                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ                                Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG

             (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Lưu hồ sơ:

  (1) Đơn vị thụ lý vụ án, (2) Giám thị TTG/Trưởng NTG; trường hợp chờ thi hành án thì chỉ ghi Giám thị TTG/Trưởng NTG

Hướng dẫn cách ghi đơn xin gặp người bị tạm giam, tạm giữ

- Kính gửi: (1) ghi tên đơn vị thụ lý vụ án.

                 (2) ghi tên giám thị TTG/Trưởng NTG

- Tên tôi là:..................................sinh ngày.............../............/.............ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- CMND/Hộ chiếu số:...........................cấp ngày............/............./..........nơi cấp:......................ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày tháng năm cấp và nơi cấp.

- Nơi ĐKTT: ghi cụ thể địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu.

- Chỗ ở hiện nay: ghi rõ nơi người làm đơn nay sinh sống và làm việc hiện nay (có thể không phải là nơi đăng kí thường trú).

- Đơn vị công tác: tên cơ quan, công ty, doanh nghiệp... nơi người đó đang làm việc.

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam: 

- Họ và tên:.............................sinh ngày........./........./..........ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người đang bị tạm giữ, tạm giam.

- Nơi ĐKTT: ghi cụ thể địa chỉ theo sổ hộ khẩu của người đang bị tạm giam, tạm giữ.

- Họ và tên cha:........................................Họ và tên mẹ:.........................ghi đầy đủ họ tên cha và họ tên mẹ của người đang bị tạm giam, tạm giữ.

- Hành vi phạm tội: ghi rõ tội trạng của người đó dẫn đến việc bị tạm giữ, tạm giam.

- Bắt ngày:........./....../.......... Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày ........./......../..........ghi rõ thời gian bị bắt và thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

- Quan hệ với người xin được gặp: ghi rõ mối quan hệ của người đang bị tạm giữ, tạm giam với người làm đơn.

- Lý do gặp: ghi rõ lý do muốn được gặp người bị tạm giữ tạm giam.

- Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp): nếu có thì ghi đầy đủ thông tin người đó ra, nếu không thì bỏ qua.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó đem đơn đến chính quyền địa phương xin xác nhận, rồi nộp lên đơn vị thụ lý vụ án và giám đốc thị TTG/Trưởng NTG nơi có người đang bị tạm giam tạm giữ để được xem xét, phê duyệt.

 
Bình luận của bạn