• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài chuẩn nhất

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài chuẩn nhất

Đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng tổ chức hành chính để xin về việc gia hạn thêm thời gian học tập tại nước ngoài. Nếu bạn đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, và cần thêm thời gian để hoàn thành việc học ở nước ngoài thì mẫu đơn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó thuận lợi hơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:   - Ban Giám hiệu Trường …….;

                                                                         - Phòng Tổ chức – Hành chính;

                                                                         - Khoa:……………………….;

                                                                         - Bộ môn……………………


Tên tôi là:....................................................................................................................................

Đơn vị công tác:...........................................................................................................................

Bộ môn:.......................................................................................................................................

Quốc gia đến học:.........................................................................................................................

Tên trường đến học:...............................................................Khoa:...............................................

Trình độ đào tạo chuyên ngành:......................................................................................................

Tổng thời gian đào tạo:.........................................ngày nhập học:...................................................

Kinh phí đào tạo:...........................................................................................................................

Lý do xin gia hạn:...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Thời gian xin gia hạn:.....................................................................................................................

Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý):..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu theo nguyện vọng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):........................................................................................

Email:..............................................................................................................................................

ĐT..................................................................................................................................................

 
......., ngày....tháng....năm........

Ý kiến của Trưởng Khoa                                                                          Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên

Ý kiến của Trưởng Bộ môn
 

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

- Kính gửi: ghi tên trường ở dòng đầu, tên khoa và bộ môn đang theo học hoặc nghiên cứu ở dòng thứ ba và dòng thứ tư.

- Tên tôi là: ghi đầy đủ họ và tên người làm đơn.

- Đơn vị công tác: ghi rõ đơn vị hiện đang công tác.

- Bộ môn: ghi rõ tên bộ môn đang theo học hoặc nghiên cứu.

- Quốc gia đến học: ghi tên quốc gia xin gia hạn học tập ở nước ngoài.

- Tên trường đến học:...............................Khoa:.......................... ghi rõ tên trường và tên khoa mà người làm đơn học ở quốc gia đó.

- Trình độ đào tạo chuyên ngành:...........................ghi rõ trình độ đào tạo của chuyên ngành được đào tạo ở nước ngoài.

- Tổng thời gian đào tạo:......................ngày nhập học:............................ghi tổng số thời gian (tháng hoặc năm) và ngà nhập học ở nước đó.

- Kinh phí đào tạo: ghi cụ thể kinh phí đào tạo của trường học ở nước đó.

- Lý do xin gia hạn: ghi chi tiết lí do một cách hợp lí để Nhà trường căn cứ vào gia hạn thời gian học tập cho bạn.

- Thời gian xin gia hạn: ghi rõ số thời gian xin gia hạn thêm (tháng hoặc năm).

- Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý): ghi thông tin các giấy tờ đó ra.

Địa chỉ liên lạc:.

- Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết): là mã thư tín tại nơi người làm đơn sinh sống.

- Email: ghi tên email bạn hay dùng thường xuyên.

- ĐT: ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được với người đó khi cần.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên  Nhà trường xác nhận.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn