• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở hay nhất dành cho mọi người

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở hay nhất dành cho mọi người

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất cho cá nhân, hộ gia đình làm nhà ở. Sau khi làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận thì cá nhân có thể sử dụng đất đó xây nhà. Nếu bạn đang cần giao đất để làm nhà ở thì hãy tham khảo mẫu đơn bên dưới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................., ngày....tháng.....năm...........

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

                         Kính gửi:
                                     - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ....................................
                                     - Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
                                     - *...............................................................................................


1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):........................................................................

 ......................................................................................................................................................................

2. Số chứng minh nhân dân:..........................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

3. Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................................................

....................................................................................Điện thoại:..................................................................

5. Địa điểm khu đất xin giao:..........................................................................................................................

6. Diện tích (m2):............................................................................................................................................

7. Mục đích sử dụng:......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

8. Phương thức trả tiền sử dụng:....................................................................................................................

9. Cam kết:

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có):..........................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................


Người xin giao đất
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
                                                                                                      
                                                                                           

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của người xin giao đất: ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 
...................., ngày....tháng....năm.....
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                             CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)
 

 

* Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin giao đất làm nhà ở

- Kính gửi: ghi tên UBND xã, phường, thị trấn ở dòng đầu và tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã ở dòng thứ ba.

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):ghi đầy đủ họ tên chủ hộ (người làm đơn).

2. Số chứng minh nhân dân: ghi rõ số chứng minh nhân dân của người đó.

3. Hộ khẩu thường trú: ghi rõ hộ khẩu thường trú của người đó theo sổ hộ khẩu.

4. Địa chỉ liên hệ:.......................................................Điện thoại:........................................ghi địa chỉ nơi người đó đang sống và số điện thoại có thể liên lạc được với cần

5. Địa điểm khu đất xin giao:ghi rõ địa điểm nơi người làm đơn muốn xin đất làm nhà.

6. Diện tích (m2): ghi chính xác diện tích khu đất đó.

7. Mục đích sử dụng: trong trường hợp này mục đích sử dụng là làm nhà ở, nếu có mục đích khác cần ghi rõ.

8. Phương thức trả tiền sử dụng: người làm đơn ghi rõ cách thức thanh toán của mình, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng thẻ.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn