• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin rút hồ sơ chuyển trường cơ bản dành cho học sinh

Mẫu đơn xin rút hồ sơ chuyển trường cơ bản dành cho học sinh

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường là mẫu đơn bổ sung cho thủ tục chuyển trường của học sinh. Sau khi học sinh đã được chuyển đến trường học mới thì cần phải rút toàn bộ hồ sơ liên quan đến bản thân ở trường cũ để nộp vào trường mới. Do đó, đơn xin rút hồ sơ chuyển trường là lá đơn không thể thiếu cho những học sinh sắp và sẽ có ý định chuyển đổi môi trường học.

SỞ GD&ĐT...............................................                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ................................................                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................., ngày......tháng.....năm............

 

                      ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường............................................................................

 

Họ và tên học sinh:.........................................................................................................................................

Ngày sinh:...........................................................................................Lớp:....................................................

Quê quán:......................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:...............................................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................................................................

Lí do rút hồ sơ:...............................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

Xin chuyển về Trường:...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA HẬU CẦN                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                             NGƯỜI LÀM ĐƠN          

 

 
XÁC NHẬN CỦA                                            XÁC NHẬN CỦA                                         XÁC NHẬN CỦA

   TÀI CHÍNH                                                      QUẢN SINH                                                 THƯ VIỆN

   
HIỆU TRƯỞNG
 
 

 

 

Ghi chú: Học sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

- Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.............................ghi tên trường cũ (trường xin rút hồ sơ) 

- Họ và tên học sinh: ghi đầy đủ họ tên học sinh.

- Ngày sinh:...............Lớp:...................ghi ngày tháng năm sinh và lớp của học sinh đó.

- Quê quán: ghi tên quê quán của học sinh đó.

- Nơi ở hiện nay: ghi rõ địa chỉ nơi học sinh đang ở.

- Điện thoại: số điện thoại có thể liên lạc được với học sinh khi cần (ghi số điện thoại của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp).

- Lí do rút hồ sơ: ghi đầy đủ lí do rút hồ sơ.

- Xin chuyển về Trường: ghi rõ tên trường sắp chuyển đến.

- Người làm đơn kí, ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên các phòng ban có liên quan và hiệu trưởng kí xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn