Mẫu đơn xin thực tập hay dành cho sinh viên năm cuối

Sinh viên năm cuối thường được yêu cầu phải đi đến một cơ quan, tổ chức nào đó để thực tập, hoàn thành luận văn luận án tốt nghiệp của mình. Do đó đơn xin tốt nghiệp là mẫu đơn cần thiết cho sinh viên sử dụng để xin thực tập. Dưới đây là hai mẫu đơn để sinh viên tham khảo.

 

Mẫu đơn thứ nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
------***------

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi:..................................................................................................................................................

Tôi tên:.....................................................................................................................................................

Sinh viên Trường:........................................................Khoa:................................................................

Chuyên ngành:...................................................Hệ đào tạo:..............................................................

Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:...........................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập:................................................................................................................................

Thời gian thực tập: trong ….. tuần (từ................................................................................................)

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập:............................................................................

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

· Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;

· Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;

· Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)

· Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị. Tôi xin chân thành cám ơn.


................., ngày…...tháng …...năm …….

XÁC NHẬN CỦA KHOA QUẢN LÝ SV                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN


 

 Mẫu đơn thứ hai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
------***------

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi:..............................................................................................

 Tôi tên:................................................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................................

CMND số:..........................................Ngày cấp:.................................Tại:.........................................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc :...................................................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................................

Là sinh viên trường:.......................................................Khoa:..........................................................

Lớp :......................................................Hệ đào tạo:...........................................................................

Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty:

tiếp nhận cho tôi được thực tập tại đơn vị sản xuất của qúy Công ty để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà Trường. Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

1. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, an toàn tài sản của Công ty, an toàn lao động tại công trường.

2. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại Công ty (nếu có).

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại quý Công ty.

Thông tin của cơ quan đến thực tập :

- Tên cơ quan :....................................................................................................................................

- Địa chỉ :...............................................................................................................................................

- Điện thoại liên lạc :.........................................Họ tên:.......................................................................

 
…………, ngày….. tháng ….. năm 20.......

Ý KIẾN TIẾP NHẬN CỦA CÔNG TY                                                         Sinh viên 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI ĐƠN XIN THỰC TẬP

Mẫu đơn thứ nhất:

- Kính gửi: tên phòng ban của trường hoặc đơn vị nơi bạn thực tập.

- Các mục Tôi tên, Sinh viên trường, Khoa, Chuyên ngành, Hệ đào tạo, Địa chỉ liên lạc, Số điện thoại liên lạc: đây là những thông tin cá nhân mà sinh viên cần ghi đầy đủ và chính xác.

- Đề tài thực tập: ghi tên đề tài mà bạn muốn làm ở công ty, cơ quan bạn thực tập.

- Thời gian thực tập: trong … tuần (từ ……………………………): ghi rõ số tuần bạn sẽ thực tập ở công ty đó và ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc kì thực tập.

- Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập: tên nơi bạn thực tập. Ví dụ: Ngân hàng ABC chi nhánh quận 1…

- Kí tên, dán ảnh và xin xác nhận của phòng quản lí sinh viên.

Mẫu đơn thứ hai:

- Kính gửi: tên cơ quan, đơn vị hay tổ chức bạn muốn thực tập.

- Các mục Tôi tên, Ngày sinh, Giới tính, CMND số, Ngày cấp, Tại, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên lạc, Điện thoại, Là sinh viên trường, Khoa, Lớp, Hệ đào tạo: đây là những thông tin cá nhân mà sinh viên cần ghi đầy đủ và chính xác.

- Nay tôi làm đơn này với mong muốn được công ty:...........................................................tiếp nhận cho tôi được thực tập tại đơn vị sản xuất của qúy Công ty để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà Trường: ghi rõ tên công ty mà sinh viên muốn thực tập.

- Kí tên, dán ảnh và chờ ý kiến tiếp nhận của công ty đó.

học thiết kế websiteBình luận của bạn