• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn nhất

Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn nhất

Nghĩa vụ quân sự là một trong những trách nhiệm mà mỗi công dân cần thực hiện, đặc biệt là công dân nam từ đủ 18 tuổi trở lên. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là lá đơn cần thiết cho những bạn đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có giấy báo nhập ngũ nhưng muốn tạm hoãn để tiếp tục việc học. Dưới đây là mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cơ bản nhất mà các bạn có thể tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trường .........................................

                - Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Tôi tên:...............................................................................................................................

Mã số sinh viên:.................................................................................................................

Ngày sinh:..........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):...............................................................................................

Khóa:.................................................................................................................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:......................................................

...........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ................................. xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:....................................................................................

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường.      

 
.........., ngày ... tháng ... năm 20.........

                                                                                                                                Người làm đơn

                                                                                                                            (Ký tên, ghi rõ họ tên)
    

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG.....

HIỆU TRƯỜNG

 

________________________

 

Hướng dẫn cách ghi cho đơn xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Kính gửi: Ban giám hiệu Trường…..: tên trường trung cấp, cao đẳng, đại học nơi người viết đơn đang theo học.

- Tôi tên: họ và tên đầy đủ của người làm đơn.

- Mã số sinh viên: một dãy các số mà người làm đơn được trường cấp.

- Ngày sinh: ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Hộ khẩu thường trú: ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu gia đình.

- Hiện đang học lớp (ngành): ghi tên ngành mà người làm đơn đang học.

- Khóa: tùy theo cấp bậc người đó học mà có số năm học khác nhau, nhưng thông thường đại học 4 năm, cao đẳng 3 năm, trung cấp từ 2 - 3 năm. Ví dụ: 2017 - 2021…

- Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) ở trường:………………………… ghi tên trường.

- Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu trường:………………….. xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của trường năm học:……………. : ghi tên trường và tên năm học hiện tại của người làm đơn.

- Kí, ghi rõ họ tên và chờ xác nhận của trường.

 Lưu ý: Các bạn sau khi có được xác nhận của trường học sẽ nộp đơn tới ban chỉ huy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

học thiết kế websiteBình luận của bạn