• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường chuẩn nhất dành cho học sinh THPT

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường chuẩn nhất dành cho học sinh THPT

Giấy giới thiệu chuyển trường là biểu mẫu được Hiệu trưởng trường đang học viết giấy giới thiệu sang trường mới để thủ tục chuyển trường được thực hiện đơn giản hơn. Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu chuyển trường theo nguyện vọng gia đình bạn có thể tham khảo.

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT........................................

Hiệu trưởng Trường................................................................................................................

Em:.......................................................................................................................................

Ngày sinh:.............................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................

Là học sinh lớp.....................................năm học......................................của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT.................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em............................................................ được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

 
.................., ngày.........tháng........năm........

HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                   

 

Hướng dẫn cách ghi giấy giới thiệu chuyển trường

- Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT......................................tên trường mà học sinh đó muốn chuyển đến. 

- Hiệu trưởng Trường.............................tên trường học sinh đang học.

- Em: ghi đầy đủ họ tên học sinh đó.

- Ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh của học sinh đó.

- Nơi sinh: ghi rõ nơi học sinh đó sinh ra theo giấy khai sinh.

- Là học sinh lớp.................năm học....................... của Trường chúng tôi: ghi rõ tên lớp và tên năm học của học sinh đó.

- Nay chuyển đến Trường THPT...........................................ghi tên trường muốn chuyển đến (giống phía trên kính gửi).

- Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em................................được học tại Quý trường: ghi lại họ tên học sinh đó.

- Hiệu trưởng trường kí và ghi rõ họ tên.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn