• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu quyết định khen thưởng dành cho cơ quan, công ty chuẩn nhất

Mẫu quyết định khen thưởng dành cho cơ quan, công ty chuẩn nhất

Quyết định khen thưởng là biểu mẫu để giám đốc cơ quan, công ty, doanh nghiệp... tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao . Trong mẫu gồm có tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng.... Mời các bạn tham khảo mẫu bên dưới.

CƠ QUAN………….                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(CÔNG TY ...........................)                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ----------------------                                                                                    --------------------------------------

Số: …………/QĐ-……                                                                                    ........., ngày … tháng … năm …....


QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng............................................................
  ---------------------------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY.......................................................

                                 - Căn cứ quyết định số v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày ;

                                 - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số

                                 - Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

                                 - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thường đối với các anh chị như sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị....................................................và ông (bà)........................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 
GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi quyết định khen thưởng

- Ghi tên cơ quan, công ty ở góc trái phía trên của quyết định. Ghi tên số, quyết định ở phía dưới và ngày tháng năm ở góc phải.

- V/v khen thưởng: ghi tên việc khen thưởng đối với cá nhân.

- Điều 1. Khen thường đối với các anh chị như sau:.............................ghi đầy đủ họ tên các cá nhân được khen thưởng.

- Điều 2. Hình thức khen thưởng................................ghi rõ cách thức tặng thưởng cho các cá nhân đó.

- Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị..............................................và ông (bà).......................... có trách nhiệm thi hành quyết định này: ghi tên đơn vị và họ tên người trao thưởng cho các cá nhân đó.

- Giám đốc (người quyết định tặng thưởng) kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn