Mẫu tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo

Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo là biểu mẫu do người có công lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo. Trong tờ khai, cá nhân đó cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, đề nghị về việc cấp sổ ưu đãi... và gửi kèm theo bản sao giấy khai sinh của người hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo. Mời mọi người tham khảo mẫu bên dưới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------- 

TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ

ưu đãi giáo dục, đào tạo)

Họ và tên người có công (1) .................................là: (2).........................................................

Ngày tháng năm sinh:................................Nam/Nữ.................................................................

Số hồ sơ:..................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường).................(Quận,huyện)...............................................

Tỉnh (thành phố).......................................................................................................................

Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp:..............................................................................................

Tôi là (3)........................quan hệ với người có công (4):..........................................................

Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:

STTHọ và tên (5)Ngày, tháng, năm  sinhQuan hệ với người có công
1   
2   
...   

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 
............, ngày........tháng.......năm...... 

     Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)                                                      Người khai

Ông/bà……………………...................                                                    (Ký tên và ghi rõ họ, tên)

có bản khai như trên là đúng.

                             Thủ trưởng đơn vị

              (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
  

  

 

 

Ghi chú

- (1) - Ghi rõ họ tên người có công

- (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).

- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.

- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.

- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.

- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.

+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

học thiết kế websiteBình luận của bạn