• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu tự kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức hay sinh viên

Mẫu tự kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức hay sinh viên

Bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng cho các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian tới. Mẫu thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và Bảng đánh giá nhân viên cuối năm. Các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Tôi tên:..........................................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:........................................................................................................

Nhiệm vụ được giao là:....................................................................................................................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính                                       ............., ngày......tháng......năm........                                             

- Khiển trách bằng văn bản;                                                                           Người viết kiểm điểm

- Chuyển làm công tác khác có mức lương                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

thấp hơn không quá sáu tháng;

- Sa thải.

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi bản kiểm điểm cá nhân

- Tôi tên: ghi đầy đủ họ và tên người làm đơn.

- Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ghi tên bộ phận người làm đơn đang làm việc.

- Nhiệm vụ được giao là: ghi rõ nhiệm vụ được cấp tren giao phó.

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Trình bày sự việc xảy ra: ghi cụ thể và chi tiết sự việc xảy ra đối với cá nhân đó.

- Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? trình bày rõ bản thân có lỗi hay không, nếu có thì lỗi như thế nào.

- Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ghi rõ nguyên nhân có lỗi hoặc lý do không có lỗi một cách đầy đủ và hợp lí.

- Hậu quả do sai phạm xảy ra: ghi cụ thể hậu quả đã xảy ra do sai sót của người làm đơn.

- Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ghi rõ trách nhiệm của người làm đơn về lỗi do mình gây ra.

- Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ghi rõ lời hứa của người làm đơn về việc không sai phạm sự việc như thế một lần nữa.

- Người viết kiểm điểm ghi rõ ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn